บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การควบคุมภายใน

 
 

 

การควบคุมภายใน (Internal Control) คือ กระบวนการปฏิบัติงานที่บุคลากรในองค์กรออกแบบขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงของความผิดพลาดจากการดำเนินงานของบุคลากร

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในมี 3 ประการคือ

1.   ด้านการดำเนินงาน เพี่อจัดสรรทรัพย์กรในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออก และป้องกันความเสียหายที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ

2.        ด้านรายงานทางการเงิน เพื่อให้มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจดำเนินงานต่างๆ

3.        ด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบ่งเป็น 5 ส่วนคือ

1.        สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) ปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อหน้าที่ของตน เพื่อสร้างระเบียบวินัยให้แก่ทุกคน

2.        การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) พิจารณาความผิดพลาดที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะตามมาภายหลัง

3.        กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) มีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจว่านโยบายต่างๆสามารถเข้าถึงทุกคนในองค์กร

4.        สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) มีแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่างๆ

5.        การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) ดูแลและเปรียบเทียบการดำเนินการว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

Control ที่ดี หรือการควบคุมภายในที่ดีนั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้

1.        มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน โดยกำหนดหน้าที่ต่างๆของบุคลากรไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน

2.        ใช้เจ้าหน้าที่ได้ตรงกับความถนัดของแต่ละบุคคล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

3.        มีระบบควบคุมบัญชีที่ดี เพื่อป้องกันการปลอมแปลงข้อมูลเท็จ การทุจริต และสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้

4.        มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย

5.   ผู้บริหารมีความเอาใจใส่ดูแลองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

 

 

บทความแนะนำ

ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานคนเดียวหรือสำนักงานขนาดเล็กจะปฏิบัติตามองค์ประกอบด้านการติดตามผลได้อย่างไร? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=158

รายได้และค่าใช้จ่ายบริษัท ที่จดทะเบียนประกอบกิจการโรงเรียนนานาชาติ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=159

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=160

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit