บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

รับตรวจสอบงบการเงิน

 
 

 

ผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐาน เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินที่บริษัทจัดทำขึ้นนั้นได้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินตามกฎหมายหรือไม่ โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น 

การตรวจสอบของผู้สอบบัญชี แบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะคือ

1.         วางแผนงาน ประเมินความเสี่ยง และกำหนดวิธีการ

2.        การปฏิบัติงาน

3.        การสรุปผล และรายงานผล

เมื่อผู้สอบบัญชีเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบ ต้องทำรายงานผลการตรวจสอบ และความเห็น ที่มีต่องบการเงินซึ่งจะมี 4 แบบ คือ 

1.        แบบไม่มีเงื่อนไข

2.        แบบมีเงื่อนไข

3.        แบบงบการเงินไม่ถูกต้อง

4.        แบบไม่แสดงความเห็น 

การแสดงความเห็นทั้ง 4 แบบ จะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน การแสดงความเห็นอื่นนอกเหนือจากแบบไม่มีเงื่อนไข จะทำให้ผู้ใช้งบการเงินทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมทั้งหน่วยงานที่กำกับดูแลต่าง ๆ เช่น กลต. ได้ตระหนักถึงสิ่งที่ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นไว้ต่องบการเงินนั้น ๆ  

ประโยชน์ที่ธุรกิจจะได้รับ จากผู้สอบบัญชีจะส่งผลดีกับธุรกิจ ดังนี้ 

มีการประเมินความเสี่ยงช่วยลดความผิดพลาด การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีจะอยู่บนพื้นฐานความเสี่ยง และต้องมีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่จะทำให้งบการเงินมีข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหากผู้สอบบัญชีพบข้อบกพร่องในระบบก็จะต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจ ให้ได้ทราบถึงจุดอ่อนในระบบ เพื่อดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ต่อไป 

ใช้งบการเงินอย่างมั่นใจ ประโยชน์ถัดมาคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งบการเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงินที่ถูกเผยแพร่ออกมานั้นเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี และปฏิบัติไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินได้นำงบการเงินไปช่วยในการตัดสินใจอย่างถูกต้อง 

ดังนั้นการเลือกสำนักงานตรวจสอบบัญชีที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีระบบการควบคุมคุณภาพสำนักงาน จึงทำให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด

 

 

บทความแนะนำ

การใช้มารฐาน NPAES : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=161

การบันทึกบัญชีสำนักงานผู้แทนฯ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=162

กำไรจากการขายทรัพย์สินและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่าการเงิน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=163

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit