บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

อะไรคือการควบคุมภายใน แล้วทำไมจะต้องมีการให้บริการให้คำปรึกษาด้วย

 
 

 

แน่นอนว่าหลายๆ คนนั้นก็อาจจะสับสนในเรื่องการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในอยู่อย่างแน่นอน ซึ่งเราอยากจะบอกว่าจริงๆ แล้วนั้นมันมีการทำงานที่แตกต่างกันอยู่ เพราะว่าการตรวจสอบภายในนั้น มันก็คือ การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการจ้างให้บริษัทนอกที่ให้บริการตรวจสอบมาทำการตรวจสอบนั่นเอง ส่วนการควบคุมภายในหรือการที่มีบริษัทให้ บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมภายใน นั้นในวันนี้เราจะไปทำความเข้าใจกัน

ซึ่งการควบคุมภายในนั้นก็หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทได้จัดให้มีขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างว่า การดำเนินงานของบริษัทนั้นจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งตามคำจำกัดความของการควบคุมภายในนั้นก็ได้กล่าวถึงเรื่องของวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโดยจำแนก เป็น 3 ประเภท คือ

1.        ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน คือ ทำให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพและเอื้ออำนวยให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในผลที่ได้รับจากนั้นต้องคุ้มค่ากับต้นทุนที่ใช้ไป  

2.        ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน คือ ทำให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหาร บุคลากรในบริษัท และบุคคลภายนอกในการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้

3.        การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง คือ การทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไขตามสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

และที่เราได้กล่าวมานั้นมันก็จะทำให้เราเข้าใจว่าบริษัทที่ให้ บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมภายใน นั้นทำงานในเรื่องอะไรนั่นเอง

 

 

บทความแนะนำ

ต้นทุนการกู้ยืม : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=164

การบันทึกบัญชี สำหรับสโมสรฟุตบอล : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=165

รับรู้รายได้ : สัญญาเช่าเป็นแบบประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน  : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=166

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit