บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ความหมายของ Outsource ตรวจสอบภายใน

 
 

 

เหตุผลดี ๆ ในการจ้าง Outsource ตรวจสอบภายใน ปัจจุบันการบริการตรวจสอบภายใน หรือการรับตรวจสอบภายในเริ่มเป็นที่คุ้นหูกันมากขึ้น จากแต่เดิมที่คนมักถามว่าคืออะไร คือการตรวจภายในร่างกายหรือเปล่า แต่วันนี้ได้มีการแนะนำผู้ตรวจสอบภายในและพูดกันมากขึ้นทำให้ได้รู้จัก และกลายเป็นสิ่งที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัดที่เริ่มหันมาให้ความสำคัญภายหลังจากที่พบการทุจริตภายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและจำเป็นต้องมีการวางระบบเตรียม IPO เพื่อการขายหุ้น แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ตลาดแรงงานยังคงขาดแคลนนักวิชาชีพ เช่น ผู้ตรวจสอบภายในที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญให้ครอบคลุมในธุรกิจนั้น ๆ จึงทำให้มากกว่า 50% ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยหันมาให้ความสนใจและเลือกใช้บริการ Outsource ตรวจสอบภายในที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทดแทนผู้ตรวจสอบภายในที่ขาดแคลนแล้วนั้น การจ้าง Outsource ตรวจสอบภายในยังมีข้อดีอีกมากมายดังนี้

สามารถดำเนินการได้ทันที การจ้าง Outsource ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้วเข้ามาให้บริการตรวจสอบภายในจึงเป็นทางเลือกที่บริษัทต้องการเริ่มกิจกรรมตรวจสอบภายในได้ทันที

มีความเชี่ยวชาญ การจ้างบริษัท Outsource ตรวจสอบภายใน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ เนื่องจากมีบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถเฉพาะด้าน มีประสบการณ์จากการตรวจสอบภายในจากหลากหลายองค์กรและธุรกิจหลากหลายประเภท จึงทำให้บริษัทมั่นใจได้ว่ากิจกรรมตรวจสอบภายในที่ออกมามีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน

ลดภาระค่าใช้จ่าย หากบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในของตัวเอง บริษัทจะต้องแบกรับภาระต้นทุนด้านการจ้างงาน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในเรื่องของสวัสดิการและการฝึกอบรมพนักงาน การจ้างบริษัท Outsource ตรวจสอบภายในก็สามารถลดต้นทุนกิจกรรมตรวจสอบภายในที่เกิดขึ้นได้เช่นกัน

มีความเที่ยงธรรม คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน คือ ต้องมีความเที่ยงธรรม ไม่มีอคติหรือความลำเอียงขณะตรวจสอบ ซึ่งการจ้างบริษัท Outsource ตรวจสอบภายใน จะสามารถขจัดปัญหาเหล่านี้ได้ เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายในไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ และไม่ถูกกดดันจากผู้มีอำนาจในองค์กรจึงทำให้กิจกรรมการตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือ

การยอมรับของพนักงานในองค์กร วัฒนธรรมการทำงานขององค์กรบางแห่งอาจต่อต้านไม่ให้ความร่วมมือสำหรับการทำงานจากบุคลากรในองค์กรเดียวกัน แต่ในทางกลับกันหากผู้ ตรวจสอบภายในเป็นบุคคลนอกองค์กรอาจได้รับการยอมรับจากพนักงานทำให้การตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

บทความแนะนำ

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=167

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน : ต้นทุนในการพัฒนา SOFTWARE : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=168

เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=169

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit