บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี

 
 

 

 บริการให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี

การให้คำปรึกษางานทางด้านการทำบัญชี และงานด้านภาษีอากรส่วนใหญ่แล้วมักจะต้องไปด้วยกัน หรือไปในทางเดียวกัน ยิ่งในบริษัทหรือธุรกิจการค้ายิ่งไม่สามารถที่จะหลบเลี่ยงได้ ในบริษัทที่ทำธุรกิจการค้าทั้งหลาย จึงต้องมีผู้รับผิดชอบในเรื่องบัญชี และภาษีอาการ ไม่ว่าจะเป็นคนใน หรือคนนอกก็ตาม โดยเฉพาะถ้าเป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชี และภาษีอาการก็จะยิ่งดี ดังนั้นผู้รับบริการด้านนี้จึงมีความสำคัญอย่างมาก เพราะจะช่วยให้ธุรกิจสามารถที่จะดำเนินกิจการไปได้เป็นอย่างดี

บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร สำนักงานบัญชีที่ผ่านการตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพ สำนักงานบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยให้บริการที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษีอากร ทั้งวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านบัญชี การเงิน และการบริหารให้แก่ธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ

กลุ่มทีมงานผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านบัญชี ภาษีอากร การวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงิน รวมถึงการวาง ระบบการบริหารงาน การจัดสัมมนาฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน ด้านบัญชี และด้านภาษีอากรความรู้ทั่วไป ตลอดจนการบริการตรวจสอบภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมภายใน ทั้งนี้เพื่อช่วยเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพบัญชี ให้พร้อมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บนหลักการของความถูกต้องและรัดกุมที่สุด

บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร การวางแผนภาษีอากร การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นตัวแทนในการประสานและชี้แจงปัญหาภาษีกับหน่วยงานภาครัฐ

 

 

บทความแนะนำ

การนำเสนองบการเงิน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=184

สัญญาเช่า : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=185

ลงทุนในกองทุนรวม สำหรับ NPAES : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=186

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit