บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

วางระบบการควบคุมภายใน เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

 
 

 

หากคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณทราบหรือไม่ว่าการวางระบบควบคุมภายใน ถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทของคุณเติบโตไปในทิศทางที่ดี เนื่องจากการควบคุมภายในคือกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อให้งานต่าง ๆ สำเร็จอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ดังนั้น เรามาดูกันว่าการวางระบบการควบคุมภายในนี้มีความสำคัญต่อองค์กร ผู้บริหาร ตลอดจนการดำเนินธุรกิจได้อย่างไร

1.        ลดความเสี่ยงจากความผิดพลาด  การมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะทำให้การดำเนินธุรกิจมีการเจริญเติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ

2.        ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น นักลงทุน มั่นใจ เนื่องจากการวางระบบควบคุมภายในจะมีหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อทำการตรวจสอบการดำเนินการให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การควบคุมภายในนั้นเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานขององค์กรจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตามคำจำกัดความของการควบคุมภายใน ได้กล่าวถึงเรื่องวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน เป็น 3 ประเภท คือ

1.   วัตถุประสงค์พื้นฐานของการดำเนินงานในทุกองค์กร โดยมุ่งเน้นที่กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และเอื้ออำนวยให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในขณะเดียวกัน ผลที่ได้รับจากกระบวนการนั้นต้องคุ้มค่ากับต้นทุนที่ใช้ไป จึงจะทำให้เกิดความมีประสิทธิภาพ

2.        การจัดให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง เพียงพอ และเชื่อถือได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหาร บุคลากรในองค์กร และบุคคลภายนอกในการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ

3.        การมุ่งเน้นให้กระบวนการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไขตามสัญญา ข้อตกลง นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ระบบการควบคุมภายในที่ดีนั้น เป็นเรื่องจำเป็นและส่งผลต่อความสําเร็จขององค์กรเป็นอย่างมาก และถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารต้องดำเนินการหรือหาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพมารับวางระบบการควบคุมภายใน และให้คำปรึกษาเพื่อให้ได้ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมกับองค์กร

 

 

บทความแนะนำ

การสอบบัญชียุคดิจิทัล : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=205

แนะนำผู้สอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=206

อาชีพผู้สอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=207

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit