บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

งบการเงิน

 
 

            งบการเงิน คือ รายงานทางบัญชีเพื่อแสดงสภาวะต่างๆขององค์กร หรือบันทึกกิจกรรมทางเศรษฐกิจขององค์กร โดยงบการเงินประกอบไปด้วย 5 ส่วนคือ

1.        งบแสดงฐานะทางการเงิน หรือ งบดุล โดยจะบอกเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ

2.   งบกำไรขาดทุน เป็นงบการเงินที่แสดงถึงผลการดำเนินงานขององค์กรว่ามีรายได้และรายจ่ายเท่าไหร่ ทำกำไรได้หรือไม่

3.        งบกระแสเงินสด แสดงถึงเงินหมุนเวียนภายในองค์กร โดยจะเกิดขึ้นจาก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน

4.        งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

5.        หมายเหตุประกอบงบการเงิน จะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงิน

จุดประสงค์ของงบการเงิน

1.        เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบถึงคุณภาพการบริหารงานขององค์กรว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่

2.   เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบถึงผลการดำเนินงานขององค์กร และฐานะทางการเงินว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหรือไม่

3.   เพื่อให้ผู้ใช้งานศึกษาข้อมูลผลกระทบต่างๆจากเหตุการณ์ในอดีต เพื่อประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในปัจจุบัน

โดยงบการเงินจะมีผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีเซ็นรับรองงบการเงิน เวลาปิดงบการเงิน ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความรู้ในการทำบัญชี เจ้าขององค์กรจะได้เห็นตัวเลขผลประกอบการ กำไร ขาดทุน สินทรัพย์ รวมทั้งหนี้สินที่มีอยู่ขององค์กร เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

ข้อระวังในการใช้งบการเงิน

1.        งบการเงินเป็นข้อมูลที่สร้างขึ้นในอดีต ไม่สามารถคาดการณ์อนาคตได้แม่นยำ

2.        ข้อมูลบางอย่างในงบการเงินยังไม่ได้ทำให้เป็นมูลค่าในปัจจุบัน เช่น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอย่างที่ดิน ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปี

3.        ข้อมูลบางอย่างเกิดจากการประมาณ ไม่ใช่ตัวเลขจริง เช่น การตัดค่าเสื่อมราคา การประมาณหนี้สูญ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจจะไม่สะท้อนความเป็นจริงขององค์กร

 

 

บทความแนะนำ

ผู้สอบบัญชี เซ็นงบ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=214

เก็บชั่วโมงผู้สอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=215

ทักษะ ผู้สอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=216

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit