บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

นิติบุคคลอาคารชุด

 
 

นิติบุคคลอาคารชุด (Residential Juristic Person) คือ กลุ่มคนที่ได้รับการว่าจ้างมาเพื่อจัดการทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด หรือที่เรียกว่า “คอนโดมิเนียม” ซึ่งเป็นอาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกเป็นส่วนๆได้ โดยแบ่งเป็นกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย์ส่วนกลาง ซึ่งนิติบุคคลอาคารชุดมีหน้าที่ดูแลจัดการทรัพย์ส่วนกลาง โดยร่วมกับคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดในการออกแบบและปฏิบัติตามข้อบังคับของนิติบุคคล ซึ่งจะมีระเบียบภายในที่ไม่เหมือนกัน แม้กฎหมายอาคารชุดจะใช้ฉบับเดียวกันก็ตาม

หน้าที่ของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

1.        ดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพปกติเรียบร้อยพร้อมใช้งาน

2.   อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของร่วม ภายใต้ระเบียบที่ออกโดยคณะกรรมการอาคารชุด

3.        จัดประชุมเจ้าของร่วมตามวาระต่างๆ

4.        ดำเนินงานตามวาระของที่ประชุม และติดตามงานต่างๆตามข้อบังคับทางกฎหมาย

5.        กำหนดระเบียบนิติบุคคลอาคารชุด

6.   เรียกเก็บค่าส่วนกลางและค่ากองทุนจากเจ้าของร่วม เพื่อนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทรัพย์ส่วนกลางและงานบริการอื่นๆ

7.   ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ในทรัพย์ส่วนกลางของเจ้าของร่วมให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่หรือตามมติของคณะกรรมการอาคารชุด โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด

การทำบัญชีนิติบุคคลอาคารชุดจะต้องทำให้ถูกต้องตามพรบ.การบัญชีและตามประมวลรัษฎากร ผู้ทำบัญชีจะต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด ผู้ทำบัญชีมีหน้าที่จัดให้มีการทำบัญชีและควบคุมดูแลการทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานของการบัญชี และต้องทำการรับรองบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด ทั้งในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 

 

บทความแนะนำ

ผู้สอบบัญชี คือ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=212

หน้าที่ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=213

ผู้สอบบัญชี เซ็นงบ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=214

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit