บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การบัญชีสหกรณ์

 
 

 

สหกรณ์ คือ องค์กรที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มเพื่อดำเนินงานในการหาประโยชน์ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

ประเภทของสหกรณ์ แบ่งออกได้เป็น 7 ประเภท ดังนี้

1.        สหกรณ์การเกษตร จัดตั้งขึ้นโดยผู้มีอาชีพทางการเกษตร เพื่อดำเนินงานและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือแก้ไขปัญหาร่วมกัน

2.   สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นสถาบันการเงินแบบหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคลที่มีอาชีพเดียวกันหรืออาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน จัดตั้งขึ้นเพื่อให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ และให้กู้ยืมเมื่อเกิดความจำเป็น

3.        สหกรณ์ประมง จัดตั้งขึ้นในหมู่ชาวประมง เพื่อแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพ

4.        สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ที่ผู้บริโภคร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อหาสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป

5.        สหกรณ์นิคม เป็นสหกรณ์การเกษตรในรูปแบบหนึ่ง เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานให้แก่สมาชิก

6.        สหกรณ์บริการ จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ โดยมีสมาชิกที่มีอาชีพเดียวกัน ได้รับความเดือดร้อน หรือมีปัญหาในเรื่องเดียวกัน

7.        สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นสหกรณ์เอกประสงค์ จัดตั้งขึ้นโดยความสมัครใจของสมาชิกที่มีกิจกรรมร่วมกัน

บัญชีสหกรณ์ คือ การจดบันทึกรายการทางการเงินที่สหกรณ์ได้ดำเนินการ โดยจัดหมวดหมู่ แยกประเภทและสรุปผลออกมาในรูปรายงานทางการเงิน

            เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

1.   เอกสารภายใน เป็นเอกสารที่สหกรณ์จัดทำขึ้นเพื่อใช้บันทึกรายการทางการเงินที่เกิดขึ้นภายในกิจการ และเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับเงินขายสินค้า ใบรับเงินกู้ ใบส่งเงินฝาก ใบถอนเงินฝาก ใบเบิกเงิน เป็นต้น

2.        เอกสารภายนอก เป็นเอกสารที่สหกรณ์ได้รับจากบุคคลภายนอก เช่น ใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายสินค้า ใบกำกับสินค้าจากผู้ขายสินค้า เป็นต้น

การรับรองบัญชีสหกรณ์ เป็นงานที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อสหกรณ์ ซึ่งดำเนินการโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายทะเบียนสหกรณ์ โดยไม่ถูกเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียน หรือไม่อยู่ระหว่างการงวดเสนอชื่อ และต้องรับงานไม่เกิน 5 สหกรณ์ต่อปีบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีสหกรณ์จะต้องปฏิบัติงานตามที่กรมบัญชีสหกรณ์กำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป

 

 

บทความแนะนำ

จดทะเบียนบริษัท : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=219

การจดทะเบียนบริษัท : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=220

รับทำบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=221

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit