บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

รับจัดทำคู่มือการทำงาน

 
 

 

 ในการทำงานเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีคุณภาพแล้ว  เพื่อให้งานง่ายสะดวก รวดเร็วทันตามความต้องการมากยิ่งขึ้น  เราจึงมีตัวช่วยที่จะมาช่วยให้การปฏิบัติงานของคุณง่ายขึ้น นั้นคือการจัดทำคู่มือการทำงานหรือภาษาทางการเรียกว่า คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติเอกสารที่ใช้ประกอบในงาน  บอกถึงงานที่ทำและกลยุทธ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นตัวชี้วัดว่างานที่ทำนั้นถึงเป้าหมายตามความต้องการหรือไม่

คู่มือการปฏิบัติงานมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานอย่างไร

-        ใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน

-        เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาด้วยตัวเอง

-        ใช้เป็นเครื่องมือประกันคุณภาพ

-        ทำให้งานเป็นระบบมากขึ้น

-        ใช้ในการบริหารจัดการ/การวิเคราะห์ระบบงานของหน่วยงาน

โดยมีประโยชน์ต่อคุณภาพงานที่ดำเนินการอยู่ ดังนี้

-        ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมืออาชีพ

-        ลดความเสี่ยงที่จะเกิดจาการทำงาน

-        เสริมสร้างความมั่นใจในการทำงาน

-        ลดปัญหาอุปสรรค ความขัดแย้งในการทำงาน

-        ช่วยลดเวลาการตอบคำถาม

-        ช่วยลดเวลาการสอนงาน

-        มีความเข้าใจในระบบเพื่อเกิดการพัฒนางานมากขึ้น

ซึ่งเพื่อให้มีการจัดทำรูปแบบเอกสารในการควบคุมคุณภาพให้ถูกต้องตามหลัก ISO 9001:2000 แบ่งเป็น 4 ระดับดังนี้

ระดับแรก     คู่มือคุณภาพ (Quality Manual)

ระดับที่สอง    ระเบียบปฏิบัติงานและคู่มือการปฏิบัติงาน(Procedure Manual and Work Manual)

ระดับที่สาม     วิธีการปฏิบัติงาน/ การทำงาน (Work Instruction)

ระดับที่สี่       แบบฟอร์ม บันทึกและเอกสารสายสนันสนุน (Form, Record and Support document)

โดยเราต้องมี Flow ขั้นตอนในการทำงานที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของประบวนการ ที่ระบุถึงรายละเอียดต่างๆ ที่มีความซับซ้อน หลายขั้นตอน เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เราเรียกเครื่องมือนี้ว่า เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน หรือ work manual ซึ่งจะกล่าวถึงขอบเขตที่สำคัญใน work manual ในบทต่อไป อย่าลืมติดตามนะคะ

 

 

บทความแนะนำ

สำนักงานบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=222

เปิดบริษัท : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=223

ผู้ตรวจสอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=224

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit