บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การตรวจสอบภายใน ส่วนสำคัญในการบริหารธุรกิจ

 
 

 

หากจะกล่าวถึงงานตรวจสอบภายใน คนส่วนใหญ่อาจคิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยากและเสียเวลา แต่ความเป็นจริงแล้วนั้น การตรวจสอบภายในถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้องค์กรได้ทราบถึงกระบวนการทำงานที่เป็นระบบและนำไปปรับใช้ให้ทันต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป อีกทั้งยังจะช่วยให้ฝ่ายบริหารมั่นใจได้ว่ากิจการภายใต้ความรับผิดชอบดูแลนั้นดำรงคุณภาพที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และแผนงานทางธุรกิจที่คาดหวังได้

การตรวจสอบภายใน คือ การให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษา อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร การตรวจสอบภายในยังช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้วยการประเมินวิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ

เนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทหรือองค์กรนั้นอาจมีปัญหาและอุปสรรคมากมายในทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการขายและการเก็บเงิน การปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคล การดูแลรักษาทรัพย์สิน ซึ่งฝ่ายบริหารอาจไม่สามารถกำกับดูแลได้อย่างทั่วถึง จึงต้องอาศัยผู้ตรวจสอบภายในมาทำหน้าที่สนับสนุนฝ่ายบริหารเพื่อลดปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและลดโอกาสที่อาจเกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคต โดยใช้วิธีการตรวจสอบหรือเป็นที่ปรึกษา เพื่อให้ข้อคิดเห็น  เสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน กำหนดวิธีการปฏิบัติงาน กำหนดอำนาจอนุมัติต่างๆ ให้เหมาะสม รวมทั้งการจัดทำและกำหนดเอกสาร หลักฐานประกอบการบันทึกการปฏิบัติงานต่างๆ เป็นต้น

            จากความสำคัญของการตรวจสอบภายใน ทำให้บริษัทส่วนใหญ่จ้างบริษัทภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะมาดูแล แต่ด้วยปัจจัยทางการบริหารการหาบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพด้วยราคาที่ไม่สูงเกินไปก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ  เพื่อให้ข้อจำกัดในเรื่องนี้หมดไป เราของแนะนำ AMT AUDIT GROUP  ซึ่งเป็นบริษัทที่บริการตรวจสอบภายในราคาถูกและมีคุณภาพมาให้พิจารณา หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์ 02-184-1846, 02-013-4613

 

 

บทความแนะนำ

อาชีพผู้สอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=207

ผู้สอบบัญชี (CPA) : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=208

หาผู้สอบบัญชี 2562 : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=209

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit