บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริหารงานได้ไม่ยาก ถ้าวางระบบบัญชี

 
 

 

 

เราเชื่อว่า การที่จะบริหารกิจการให้ประสบความสำเร็จให้ได้นั้น  การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบการเงิน หรือ ข้อมูลทางการบัญชี ที่ถูกจัดทำขึ้นอย่างมีระบบ เพื่อใช้วัดผลสำเร็จของธุรกิจและความสามารถของฝ่ายบริหารและแสดงฐานะทางการเงินของธุรกิจ รวมทั้งตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงบการเงินและการปฏิบัติงานของธุรกิจ และการวิเคราะห์งบการเงินหรือข้อมูลบัญชีของธุรกิจด้วย

อย่างไรก็ตาม  บริษัทที่รับวางระบบบัญชีจะต้องมีลักษณะของการวางระบบบัญชีที่ดี เพื่อที่จะต้องสะท้อนความจริง เที่ยงตรง ป้องกันทุจริต ตรวจสอบซึ่งกันและกัน และสามารถนำข้อมูลมาใช้เพื่อการตัดสินใจได้ทันเวลา หากว่ากิจการของท่านมีสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ครบถ้วนแล้วก็สามารถมั่นใจได้ว่า จะสามารถดำรงธุรกิจอยู่ได้อย่างมั่นคง และแข่งขันกับผู้อื่นได้อย่างแน่นอน  นอกจากนี้ การวางระบบบัญชียังสามารถช่วยให้การดำเนินงานต่างๆ ง่ายขึ้น

1.        สำนักงานบัญชีสามารถใช้ข้อมูลที่แท้จริง และเที่ยงตรงในการดำเนินงาน โดยแสดงเป็นจำนวนเงินทุกรายการ

2.   สำนักงานบัญชีสามารถเปรียบเทียบข้อมูลในอดีตกับปัจจุบันได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ในการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

3.   สำนักงานบัญชีสามารถนำเสนองบการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหาร และการกู้ยืมเงินทุนมาดำเนินธุรกิจจากเจ้าหนี้

4.        สำนักงานบัญชีสามารถใช้ควบคุมและป้องกันการรั่วไหล การใช้เงินมากเกินความจำเป็น           รวมทั้งการลักขโมย และการปฏิบัติของพนักงานที่ผิดพลาด

5.   สำนักงานบัญชีสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการคำนวณภาษีที่ธุรกิจต้องชำระให้แก่สรรพากรตามกฎหมายประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ ระบบบัญชีของสำนักงานบัญชีจะต้องบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ภายในและภายนอกกิจการ สำหรับภายนอกกิจการ เช่น ธนาคารที่กู้ยืมเงินหรือเจ้าหนี้ จะสนใจดูเฉพาะงบการเงินอันประกอบด้วยงบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด จากสำนักงานบัญชี แต่สำหรับภายในกิจการการบันทึกข้อมูลจะมีรายละเอียดมากกว่านั้นเพื่อเป็น ประโยชน์ต่อการบริหารงานแต่ละด้าน

 

 

บทความแนะนำ

บัญชี บริษัทที่รวบรวมข้อมูลไว้อย่างถูกต้องได้ง่ายๆ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=333

บัญชี ภาษีถูกต้องที่สุด : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=334

บัญชี ร้าน ค้า ที่มีระบบและมาตรฐานที่ดี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=337

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

Fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit