บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การแนะนำผู้ตรวจสอบภายใน

 
 

 

การแนะนำผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ที่จะได้รับประกาศนียบัตรให้เป็นผู้รับตรวจสอบภายในโดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ที่ต้องการจะทำอาชีพให้บริการตรวจสอบภายใน โดยการรับประกาศนียบัตรให้เป็นบุคคลภายนอก หรือ Outource ตรวจสอบภายใน  และเป็นผู้จะวางระบบเตรียม IPO นี้จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และต้องมีความเข้าใจในงานตรวจสอบภายในมาก่อน ยอมรับความเสี่ยงและเรื่องต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น หรือเกี่ยวข้องในปัจจุบันของผู้สอบ

วัตถุประสงค์และขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน

งานการตรวจสอบภายในจะมีหน้าที่ในการประเมินผลโดยอิสระภายในองค์กร ได้แก่ การตรวจสอบภายในจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อเป็นการช่วยให้ผู้บริหารในองค์กรทุกระดับสามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอบเขตของการตรวจสอบภายในจึงได้รวมถึง

- การสอบและการตรวจทานความเชื่อถือได้ของสารสนเทศ ด้านการบัญชีและด้านการเงิน

- การสอบและการตรวจทานให้เกิดความมั่นใจเกี่ยวกับแผนงานที่จะ หรือกำลังปฏิบัติ

การสอบและการตรวจทานวิธีการป้องกัน และการดูแลทรัพย์สินของหน่วยงาน

สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน

1. สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล

2. สถาบันผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ประเภทของการตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายในมีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการตรวจสอบภายในของแต่ละระบบงาน หรือแต่ละหน่วยงาท และกิจกรรมจะมีส่วนสำคัญในการกำหนดวิธีการตรวจสอบ และสามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายในที่ใช้กันอยู่ทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ แบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้

1. การตรวจสอบระบบทางการเงินของหน่วยงาน (Financial Auditing)

2. การตรวจสอบระบบการดำเนินงานของหน่วยงาน (Performance Auditing)

3. การตรวจสอบระบบการบริหารภายในหน่วยงาน (Management Auditing)

4. การตรวจสอบระบบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing)

5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing)

6. การตรวจสอบพิเศษ (เฉพาะกิจ) (Special Auditing) 

 

 

บทความแนะนำ

ความสำคัญของบริษัทตรวจสอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=323

บริการทำบัญชีคุณภาพ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=324

สอบบัญชีมีคุณภาพตรวจสอบได้ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=325

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

Fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit