บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์

 
 

 

ตลาดหลักทรัพย์เป็นแหล่งระดมทุนที่เปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทั้งนี้เพื่อทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยความโปร่งใส มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจและเพิ่มความพร้อมในการแข่งขัน

บริษัทที่ต้องการเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง จำเป็นต้องมีที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน ที่มีประสบการณ์ และที่ปรึกษาด้านภาษีอากรที่ดี และที่ปรึกษาวางระบบบัญชี โดยเฉพาะที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทั้งหมดต้องเป็นที่หนึ่งด้านตรวจสอบบัญชี เพื่อการเตรียมพร้อมของบริษัท

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การที่บริษัทจะสามารถระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นให้ประชาชน (Initial public offering: IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ บริษัทต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน และต้องดำเนินการตามกฎหมายข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปเรื่องสำคัญที่บริษัทต้องเตรียมความพร้อมก่อนเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและเข้าจดทะเบียน ดังนี้

เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหารเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนตาม พรบ.หลักทรัพย์ ฯ

โครงสร้างกรรมการมีการตรวจสอบ ถ่วงดุล คุณสมบัติและการเลือกกรรมการที่มีทักษะ ประสบการณ์ และเวลาที่จะให้แก่บริษัทได้

จัดโครงสร้างธุรกิจ จัดโครงสร้างธุรกิจให้ชัดเจน เพื่อลดโอกาสความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดูความเหมาะสมของรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เตรียมระบบควบคุมภายใน ระบบการควบคุมภายในที่ดี (Check and Balance)

การมอบอำนาจเพื่อดำเนินการต่าง ๆ

 

 

บทความแนะนำ

คุณสมบัติที่ผู้ทำบัญชีต้องมี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=263

ค่าใช้จ่ายจดทะเบียนบริษัท : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=264

ค่าจ้างทำบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=265

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit