บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการตรวจสอบภายในและวางระบบ สมุทรปราการ

 
 

 

            การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมที่เป็นการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้ คำปรึกษาอย่างเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ ซึ่งประโยชน์และความสำคัญของการตรวจสอบภายในนะครับ จะเป็นการให้บริการข้อมูลฝ่ายบริหาร เพื่อใช้เป็นหลักประกันในองค์กรในด้านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งการตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดันความสำเร็จดังกล่าว ดังนี้

            1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

            2. ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 

            3. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

            4. เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอำนาจ เพื่อการส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปตามความเหมาะสม

            5. ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ของการมีความประพฤติมิชอบในการทุจริตองค์กร

            จะเห็นว่ากระบวนการตรวจสอบภายในนั้นมีความสำคัญในการทำงานในองค์กร เป็นอย่างมาก เพราะเนื่องจากเป็นกระบวนการที่ตรวจสอบการทำงานในทุกขั้นตอน จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบภายในและวางระบบในการทำงานให้ดี โดยผู้เชี่ยวชาญนะครับ ซึ่งเราอาจจะใช้บริการตรวจสอบภายในและวางระบบ สมุทรปราการ ก็สามารถทำได้ เนื่องจาก บริษัทสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.ออดิท กรุ๊ป จำกัด ให้บริการในการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบบัญชี และวางระบบการทำงานอย่างครบวงจรทั่วทั้งประเทศไทย รวมถึงสมุทรปราการ เราก็มีให้บริการนะครับ เพื่อการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

 

บทความแนะนำ

แนะนำ ผู้สอบบัญชี เซ็นงบ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=269

แนะนำ ผู้ตรวจสอบบัญชี เงินเดือนเริ่มต้น : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=270

แนะนำ หน้าที่ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=271

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

Fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit