บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การบริการรับตรวจสอบภายใน

 
 

            การตรวจสอบภายในเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ IPO หรือเพื่อการวางระบบเตรียม IPO ของบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบภายใน ซึ่งอาจจะเป็นผู้รับตรวจสอบภายใน ทั้งที่เป็นคนใน หรือ Outsource ตรวจสอบภายในก็ได้ โดยอาจหาได้จากการได้รับคำแนะนำผู้ตรวจสอบภายใน ที่รับมีอาชีพในการบริการตรวจสอบภายในทั่ว ๆ ไปหรือเป็นการเฉพาะเพื่อมาทำการตรวจสอบบริษัท

เนื่องมาจากบริษัทที่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Stakeholder หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ลูกค้า Supplier หน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล และรวมถึงพนักงานในบริษัท ฯ เป็นต้น

เนื่องจากหลักเกณฑ์ในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือการวางระบบเตรียม IPO นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในต่าง ๆเอาไว้ โดยเน้นให้โครงสร้างของกรรมการต้องมีการตรวจสอบและถ่วงดุลกัน และกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอที่จะทำให้ข้อมูลเหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือ

ซึ่งการประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบของ COSO ซึ่งประกอบไปด้วย

1. สภาพแวดล้อมในการควบคุม (Control Environment)

2. การประเมินในความเสี่ยง (Risk Assessment)

3. กิจกรรมของการควบคุม (Control Activities)

4. การสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

5. การติดตามและการประเมินผล (Monitoring and Evaluation)

สำหรับระบบงานหลักที่กิจการควรทำการประเมินและตรวจสอบ อาทิ

วงจรรายได้ (การขายจนถึงการรับชำระเงิน), วงจรรายจ่าย (การซื้อจนถึงการจ่ายชำระเงิน), การบริหารสินทรัพย์ที่เป็นการถาวร (Fixed Asset), การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory management), การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR), ระบบสารสนเทศ สำหรับการควบคุมภายในทั่วไป หรือ IT General Control เป็นต้น

 

 

บทความแนะนำ

ขั้นตอนของการตรวจสอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=247

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=248

ข้อดีของการจ้างบริษัทบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=249

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit