บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ตรวจสอบภายในมีส่วนสำคัญต่อธุรกิจที่ทุกบริษัทต้องทำ

 
 

 

หากคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณทราบหรือไม่ว่า การตรวจสอบภายในเป็นสิ่งสำคัญต่อการบริหารธุรกิจเป็นอย่างมาก  ซึ่งการตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจได้เป็นอย่างดี  ดังนั้น การหาบริษัทที่เชี่ยวชาญในการให้บริการตรวจสอบภายในคุณภาพ  มาช่วยในการตรวจสอบก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะประโยชน์ของการตรวจสอบภายในก็มีมากมายตามนี้เลย

1.     ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดีและความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

2.  ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทำให้องค์กรได้ข้อมูลหรือรายงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ และเป็นพื้นฐานของหลักความโปร่งใส และตรวจสอบได้

3.     ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในการประเมิน วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลทุกด้านในการปฏิบัติงาน ที่จะช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวก รัดกุม ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลา อีกทั้งยังช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการประสานและลดปัญหาความไม่เข้าใจในนโยบาย

4.     เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอำนาจ ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

5.     ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตในองค์กร ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความสำเร็จของงาน

ด้วยการปฏิบัติงานของการตรวจสอบภายในนั้นมีประโยชน์ต่อธุรกิจดังที่ได้กล่าวไป การที่จะเลือกบริษัทที่จะมาช่วยดูแลในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ  และด้วยความชำนาญการของ AMT AUDIT GROUP  ซึ่งเป็นบริษัทที่บริการด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี และภาษีครบวงจร เรารับรองว่า เราจะดูแลธุรกิจของท่านดุจเป็นธุรกิจของเราเช่นกัน

 

 

บทความแนะนำ

เอกสารทางการบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=235

แนะนำผู้ตรวจสอบภายใน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=236

แนะนำผู้สอบตรวจบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=237

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit