บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

แนะนำบริษัทตรวจสอบภายใน

 
 

             ในปัจจุบัน การดำเนินงานของบริษัท หรือหน่วยองค์กรต่างๆ ล้วนมีการแข่งขันกันภายใต้สภาวะที่จะต้องเผชิญกับสิ่งที่กดดันในทางธุรกิจ อีกทั้งยังต้องอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่จะทำให้องค์กรนั้นๆ บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งมีคุณค่าตามวิสัยทัศน์ของบริษัท องค์กรนั้นๆ นั่นเองนะครับ ซึ่งถ้าหากเราต้องการจะให้องค์กรสามารถก้าวไปข้างหน้าได้นะครับ งานตรวจสอบภายใน ถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่สามารถให้คุณค่าแก่ฝ่ายบริหารและกิจการ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรได้ตระหนักรู้ และปรับกระบวนการจัดการและการดำเนินงานให้ทันต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป อันจะช่วยให้ฝ่ายบริหารมั่นใจได้ว่ากิจการภายใต้ความรับผิดชอบดูแลนั้นดำรงคุณภาพที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และแผนงานทางธุรกิจที่คาดหวังได้

            การตรวจสอบภายใน คือ การให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษา อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร ดังนั้นการตรวจสอบภายในจึงมีความสำคัญ เนื่องจากการตรวจสอบภายในจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้วยการประเมินวิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ หรือว่าจะขยายความให้เข้าใจง่ายขึ้นก็หมายถึงว่า ในการดำเนินงานของบริษัทหรือองค์กรนั้นอาจมีปัญหาและอุปสรรคมากมายในทางธุรกิจ ที่ฝ่ายบริหารไม่สามารถจะดูแลได้ทั่วถึง ดังนั้นถ้าหากเรามีการแนะนำบริษัทตรวจสอบภายในที่ดี มีความเชี่ยวชาญ ก็จะสามารถหาจุดบกพร่องและให้ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในได้ จนสามารถนำข้อเสนอแนะเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับกลยุทธ์ ปรับแผนการดำเนินงานขององค์กรให้ไม่เกิดความผิดพลาดที่ซ้ำรอยเดิมนั่นเองครับ

 

 

บทความแนะนำ

เปิดสำนักงานบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=232

เลิกบริษัท : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=233

เอกสารจดทะเบียนบริษัท : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=234

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit