บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การตรวจสอบบัญชี ภาษาอังกฤษ

 
 

 

            การตรวจสอบบัญชี (Auditing Service) เป็นการตรวจสอบ และรับรองข้อมูลในรายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้น โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต (Certified Public Accountant: CPA) เพื่อให้รายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นมีความน่าเชื่อถือ และเป็นการให้ และสร้างความมั่นใจกับผู้ใช้รายงานทางการเงินทั้งภายนอก และภายในกิจการว่าถูกต้องตามควร สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้ และนอกจากนี้ตามกฎหมายนั้นกำหนดว่า "รายงานทางการเงินประจำปีของบริษัท จะต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคนตรวจสอบแล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายในสี่เดือนนับแต่วันที่ลงในรายงานทางการเงินนั้น" ดังนั้นเราจะเห็นว่าการตรวจสอบบัญชีจึงมีความสำคัญต่อบริษัทเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้ใช้งบทางการเงินของบริษัทนั้นๆ เลย ดังนั้นถ้าเราดำเนินการตรวจสอบบัญชีโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญงาน เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สูงมาก ก็จะทำให้งบการเงิน ในปีนั้นๆ สามารถมีความน่าเชื่อถือและประกอบการตัดสินได้เป็นอย่างดีนะครับ นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้

            การตรวจสอบบัญชี เมื่อทำการตรวจสอบแล้ว ก็จะต้องจัดทำรายงานออกมาสรุปผล และแสดงความเห็นต่อรายงานทางการเงิน ขั้นตอนดังกล่าวเป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีจะประเมินหลักฐานต่างๆที่ได้รับว่าเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ และแสดงความเห็นต่อรายงานทางการเงินที่ตรวจสอบ ซึ่งในขั้นตอนนี้ทางกิจการจะได้รับรายงานผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นต่อรายงานทางการเงินของกิจการ พร้อมทั้งทราบถึงประเด็นทั้งหมดจากการตรวจสอบ นอกจากจะเป็นภาษาไทยแล้ว การตรวจสอบบัญชี ภาษาอังกฤษ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรดำเนินการ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลของบริษัท ไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจโดยชาวต่างชาติ หรือผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลภาษาอังกฤษก็เป็นได้นะครับ

 

 

บทความแนะนำ

เก็บชั่วโมงผู้สอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=229

เปิดบริษัท : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=230

เปิดบริษัทต้องทำอย่างไร : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=231

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit