บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ผู้สอบบัญชีอนุญาต

 
 

 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือ CPA (Certified Public Accountant) เป็นนักบัญชี ที่ตั้งใจและมีความมุ่งมั่นที่จะสอบเป็น CPA ให้ได้ สามารถเริ่มอ่านหนังสือสอบ และทำการฝึกงานได้ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา

ขั้นแรกของอาชีพเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ ต้องรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชี (Audit Assistant) เพื่อเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์เอาไว้ให้ได้มากที่สุด และเป็นการเก็บชั่วโมงการฝึกงานไปด้วย 

หน้าที่ในช่วงที่ยังเป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ช่วยผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของลูกค้าในแต่ละบริษัท หาข้อมูลของลูกค้ามาให้ได้อย่างถูกต้องละเอียดที่สุด เพื่อความถูกต้องของการสอบบัญชีและลดความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.        ความเสี่ยงที่ปราศจากการควบคุม หรือความเสี่ยงทางธรรมชาติ 

2.        ความเสี่ยงหลังการควบคุม การตรวจสอบ

โดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1. ตรวจสอบการควบคุม ดูว่ามีการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างไร คนในบริษัทปฏิบัติตามการควบคุมที่กำหนดขึ้นหรือไม่

2. ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ดูรายการทางบัญชี การบันทึกรายการค้าต่าง ๆ ในระบบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่

การสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เส้นทางต่อไปของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีก็คือต้องสอบ CPA ให้ได้ เพื่อจะได้เป็น Auditor อย่างสมศักดิ์ศรี การที่จะเป็น CPA นั้น จะต้องสอบผ่านวิชาที่ทางสภาวิชาชีพกำหนดให้ได้ วิชาที่ว่าที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะต้องสอบผ่านให้ได้มีดังนี้

วิชาการสอบบัญชี รายละเอียดที่ต้องศึกษา ปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีจำนวน 7 ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับการตรวจสอบงบการเงินที่มีรอบบัญชีสิ้นสุดหลัง 31 ธ.ค. ดังนี้

1. วิชาสอบบัญชี รหัส 570 การดำเนินงานต่อเนื่อง

2. วิชาสอบบัญชี 2 รหัส 700 การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 การสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 วรรคเน้นข้อมูล และวรรคเหตุการณ์เรื่องอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่น

3.        วิชากฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี

วิชากฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1

การปรับปรุงขอบเขตวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2

 

 

บทความแนะนำ

งบการเงินนิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้าน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=181

การบันทึกบัญชีส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=182

บริษัททำธุรกิจให้เช่าซื้อรถ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=183

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit