บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ขอบเขตงานการตรวจสอบบัญชีที่องค์กรจะได้รับ

 
 

 

            จากการที่องค์กรต่างๆ ต้องมีการตรวจสอบบัญชีเพื่อแสดงถึงข้อเท็จจริงทางการเงิน หลายๆ องค์กรเลือกที่จะทำการตรวจสอบบัญชีจากรายชื่อบริษัทตรวจสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือและมีศักยภาพในการทำงาน ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบบัญชีจะมีหน้าที่ตรวจสอบบันทึกทางการเงิน และข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานสอบบัญชี และให้สอดคล้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การตรวจสอบบัญชีจึงถือเป็นกระบวนการภายในที่เน้นการลดความเสี่ยง และสิ่งที่ทำให้บริษัทสามารถประหยัดต้นทุนได้  การตรวจสอบบัญชีที่บริษัทตรวจสอบบัญชีจะให้บริการจะมีขอบเขตงาน ตามนี้

1.        ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี

2.   ตรวจสอบบัญชีและรับรองบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

3.   เสนอข้อสังเกต ต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนของการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ที่อาจนำมาซึ่งการทุจริต รวมทั้งแจ้งให้ทราบ ถึงข้อผิดพลาดทางการบัญชี พร้อมข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมส่งผลให้การบริหารงาน ของกิจการ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

            ผู้ตรวจสอบบัญชีจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับบัญชีและรายการทางการเงินของบริษัท โดยเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของบัญชีอย่างเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น            ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องเป็นคนที่มีความรอบคอบ และมีความซื่อสัตย์ เพื่อใช้เป็นหลักในการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก

            ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชีจะมีลักษณะของความรับผิดชอบที่ต้องมีความเข้มงวด ทำตามระยะเวลาที่กำหนด ใส่ใจในรายละเอียด และต้องเจอกับความท้าทาย ซึ่งผลการตรวจสอบและข้อสังเกตที่ได้รับสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้ดีขึ้น

   

 

บทความแนะนำ

การตัดหนี้สูญ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=178

การเปลี่ยนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=179

แนวทางปฏิบัติทางมาตรฐานการบัญชีของการรวมธุรกิจ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=180

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit