บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี หนึ่งทางออกการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น

 
 

คุณทราบหรือไม่ว่าลักษณะของงานที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร คือ งานให้บริการด้านคำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี ตั้งแต่วางระบบบัญชี เพื่อให้การดำเนินงานอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ,การแก้ไขปัญหาบัญชี , การจัดทำบัญชี และยื่นแบบรายการภาษีเงินได้ทุกประเภท และตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งถ้าจะพูดถึงรายชื่อบริษัทที่ปรึกษาการบัญชีและภาษีอากรในปัจจุบันก็เกิดขึ้นมากมาย โดยมีขอบเขตของการให้บริการ  ตามนี้เลย

1.        จัดตั้งบริษัทจำกัด หรือองค์กรทางธุรกิจ อื่นๆ ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามหลักปฏิบัติที่เป็นสากล

2.        จัดวางระบบบัญชี และภาษีให้กับบริษัทจำกัดหรือองค์กรที่ได้จัดตั้ง เพื่อประโยชน์แห่งภาษี และการ เจริญเติบโตของกิจการในอนาคต

3.        แก้ไข และจัดวางระบบบัญชีภายในองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน เช่น การออกแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ เพื่อใช้คุมระบบ และจัดหาซอฟท์แวร์ด้านบัญชีการเงิน เพื่อใช้ในองค์กร เป็นต้น

4.        รับทำบัญชี ตั้งแต่บันทึกในใบสำคัญรับ, ใบสำคัญจ่าย, สมุดรายวันรับเงิน, สมุดรายวันจ่ายเงิน, สมุดบัญชีแยกประเภท, สมุดบัญชีประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นๆ จนกระทั่งออกงบการเงินที่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543

5.        รับยื่นแบบรายการภาษีเงินได้ทุกประเภท

6.         รับบริการให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีภาษีอากร

7.         รับตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกรอกแบบรายการภาษีเงินได้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) 

8.        ให้คำแนะนำต่อข้อปฏิบัติทางกฎหมาย และคำแนะนำทางธุรกิจ ครอบคลุมธุรกิจของผู้ว่าจ้างทุกประเภท

9.         จัดให้มีการจัดทำบัญชี สอบบัญชี ตามคุณสมบัติที่กำหนดในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543

จากขอบเขตงานดังกล่าวเราจะเห็นว่าทำไมหลายๆ องค์กรจึงต้องมีที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษี เพราะที่ปรึกษาถือเป็นทางออกอย่างหนึ่ง กับสถานการณ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจ หรือพนักงานผู้ปฎิบัติหน้าที่ ในบริษัทฯ หรือหน่วยงานต่างๆ  ต้องประสบกับปัญหา มีข้อสงสัย และจะต้องตัดสินใจ และไม่ทราบว่า จะจัดการอย่างไรกับปัญหาที่ได้พบ

 

 

บทความแนะนำ

รับรู้รายได้ : สัญญาเช่าเป็นแบบประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=166

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=167

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน : ต้นทุนในการพัฒนา SOFTWARE : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=168

 

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit