บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การจัดทำบัญชี

 
 

 

การจัดทำบัญชี คือ การจัดทำรายการทางการเงิน คัดเลือก จดบันทึก จำแนก สรุปผล ตลอดจนแปลความหมายของรายการทางการเงิน เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจต่างๆขององค์กร

วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชี

1.        เพื่อเป็นการบันทึกเหตุการณ์ทางการค้า

2.        เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการดำเนินงานของสหกรณ์

3.        เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานว่ามีกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ในรอบระยะเวลาที่กำหนด

4.        เพื่อให้เห็นถึงฐานะทางการเงินว่ามีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของกิจการเท่าไร

5.        เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและกันการสูญหายของสินทรัพย์

6.        เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลทางการเงินในการตัดสินใจด้านต่างๆ

7.        เพื่อเป็นเครื่องมือในการคำนวณภาษีที่จะต้องจ่ายแก่รัฐ

8.        เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ

ขั้นตอนในการจัดทำบัญชี

1.        รวบรวมเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

2.        บันทึกในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น

3.        ผ่านรายการไปยังสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย

4.        หายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท และจัดทำงบทดลอง

5.        จัดทำงบการเงิน

โดยบัญชีต่างๆจะมีผู้สอบบัญชีทำหน้าที่รับรองบัญชี และตรวจสอบบัญชีให้ถูกต้อง หากตรวจเจอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ก็ให้ผู้ทำบัญชีนั้นๆกลับไปแก้ไขใหม่

ผู้สอบบัญชี คือ บุคคลที่องค์กรแต่งตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบบัญชี ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานควบคุมการบัญชีและการสอบบัญชี ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. ผู้ตรวจสอบภายนอก หรือผู้ตรวจสอบตามกฎหมาย เป็นผู้มีหน้าที่รับรองและตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการสอบบัญชี

2. ผู้ตรวจสอบภายใน คือบุคคลที่องค์กรแต่งตั้งขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพนักงานภายในองค์กร ซึ่งจะมุ่งเน้นการตรวจสอบการดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร

 

 

บทความแนะนำ

กำไรจากการขายทรัพย์สินและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่าการเงิน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=163

ต้นทุนการกู้ยืม : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=164

การบันทึกบัญชี สำหรับสโมสรฟุตบอล : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=165

 

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit