บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ทีมตรวจสอบภายใน ความสำคัญที่ไม่ควรละเลย

 
 

 

          คุณทราบหรือไม่ว่าการที่องค์กรจะบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้นั้น  การตรวจสอบภายในถือว่าเป็นส่วนสำคัญลำดับต้นๆ เพราะ การตรวจภายในจะช่วยในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ  

ดังนั้นการที่จะจัดหาทีมงานตรวจสอบภายในก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กัน แล้วคุณทราบหรือไม่ว่าผู้ตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบอะไรบ้าง  เรามาดูกัน

1.   การพิจารณาลำดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบและเวลาดำเนินการให้พิจารณาจากความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

-             การขาดข้อมูลการเงินและการปฏิบัติงานที่ดี

-            การละเลยการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานและข้อกำหนดทางกฎหมาย

-            ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย

-            การไม่ประหยัดหรือไม่มีประสิทธิภาพของงาน

-            การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้

2.   ประสานงานกับหน่วยรับตรวจเพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและ ข้อเสนอแนะ ในอันที่จะทำให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์ สามารถนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.        งานตรวจสอบภายใน ที่จะนำไปสู่การเป็นบริษัทมหาชน ดังนี้

-     การควบคุมภายในวัตถุประสงค์เตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

-     การควบคุมภายในหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

-            การควบคุมภายใน เพื่อบริษัทมีหลักการควบคุมภายในที่ดี

-            การควบคุมภายในเน้นการเพิ่มมูลค่า

ซึ่งทีมตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยให้รายงานผลการตรวจสอบและการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผล ข้อเสนอแนะคำปรึกษาตามแนวทางที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในกำหนดไว้  หากคุณต้องการที่ปรึกษาที่เป็นมืออาชีพอย่าลืมที่จะนึกถึง  AMT AUDIT GROUP พร้อมให้บริการคุณ

 

 

บทความแนะนำ

สำนักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีจะมั่นใจได้อย่างไรว่าบุคลากรทุกคนได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=148

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ : : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=149

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ไม่ได้ยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ฯ (CPD) และไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ให้ดำเนินการอย่างไร : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=150

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit