บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การจัดทำบัญชีสำคัญ หากไม่เข้าใจ บริการที่ปรึกษาช่วยคุณได้

 
 

 

หากท่านมีความคิดที่จะทำธุรกิจ สิ่งที่ต้องมีความเข้าใจก็คือความรู้ในส่วนของการจัดทำบัญชีเพราะการจัดทำบัญชีถือเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการบริหารกิจการ ถึงแม้ว่าท่านจะจ้างที่ปรึกษามาช่วยจัดการและดำเนินการ   ซึ่งในยุคสมัยนี้ก็มีรายชื่อบริษัทให้คำปรึกษาด้านบัญชี ที่มีศักยภาพและพร้อมให้คำแนะนำมากมาย แต่ท่านก็ต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน  สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ในส่วนข้อกำหนดความรับผิดชอบ มีดังนี้

1.     ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

-   ต้องจัดให้มีการทำบัญชีให้ถูกต้องตามรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

-         ต้องส่งมอบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้แก่ผู้ทำบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน

-   ต้องปิดบัญชีและจัดทำงบการเงินโดยมีรายการย่อตามที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี พร้อมทั้งยื่นงบการเงินต่อสำนักงานกลางบัญชีหรือสำนักงานบัญชีประจำท้องที่

-   ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

-   ต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่ทำการหรือสถานที่ที่ใช้เป็นที่ทำการผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจำ

-   ต้องจัดให้มีผู้ทำบัญชีซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกำหนด

-   มีหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ทำบัญชีให้จัดทำบัญชีให้ตรงต่อความเป็นจริง และถูกต้องตามกฎหมาย

2.      ผู้ทำบัญชี ต้องจัดทำบัญชีเพื่อให้มีการแสดงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน

            จากการที่เรามีระบบบัญชีที่ดี รวมไปถึงการมีที่ปรึกษาที่ดีย่อมส่งผลให้การบริหารจัดการของบริษัท บรรลุเป้าหมายได้จากการได้รับข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์ หาจุดบกพร่อง จุดอ่อน และจุดรั่วไหลได้ ซึ่งจะเป็นสัญญาณเตือนภัยให้กิจการ ได้วางแผน เตรียมการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

 

 

บทความแนะนำ

มาตรการบัญชีชุดเดียว : นำทีดินเข้ามาอยู่ในระบบบัญชีให้ถูกต้อง ต้องใช้ราคาใดในการบันทึกบัญชี ? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=145

การจองสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FORWARD CONTRACT) : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=146

กรณีผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน แล้วต้องแก้ไขงบการเงิน :

https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=147

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit