บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การรับรองงบการเงินประจำปี

 
 

อย่าลืมยื่นงบการเงินประจำปี ถ้าไม่ยื่นจะโดนค่าปรับ สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่จัดตั้งเป็นนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนก็ตาม ท่านมีหน้าที่จะต้องนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร ภายในเวลาที่กำหนด หากไม่นำส่งหรือส่งล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด มีความผิดทางอาญาและมีโทษปรับทั้งนิติบุคคลและกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วน ซึ่งปกติแล้ว นิติบุคคลที่ยังดำเนินกิจการอยู่หรือไม่ได้ดำเนินกิจการแล้ว แต่ยังไม่ได้จดเลิกกิจการ มีหน้าที่นำส่งงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

นำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

กรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องนำส่งงบการเงินภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดรอบปีบัญชี

ส่วนกรณีที่เป็นบริษัทจำกัด จะต้องนำเสนองบการเงินต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภายใน 4 เดือนนับแต่วัน ปิดรอบปีบัญชี โดยต้องอนุมัติงบการเงินภายในเดือนเมษายน และต้องนำส่งงบการเงินภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ ได้อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ต่อนายทะเบียนอย่างน้อยปีละครั้งภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญ

การยื่นงบการเงินประจำปีสามารถยื่นผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing) โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ขยายเวลาการยื่นงบการเงิน เฉพาะกรณีส่งผ่านระบบ DBD e-Filing เท่านั้น ออกไปอีก 7 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้นิติบุคคลนำส่งงบการเงินผ่านทางออนไลน์

การยื่นงบการเงินในรูปแบบเอกสาร ทั้งการยื่นด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ยังสามารถทำได้ แต่ก็ต้องยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing อีกครั้ง ภายในเวลาที่กำหนด

 

 

บทความแนะนำ

การลงนามของผู้สอบบัญชีในกรณีรับงานใหม่ในเดือนพฤษภาคม : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=131

ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีได้พัฒนาคู่มือนโยบายและวิธีปฏิบัติ (POLICY AND PROCEDURE) ตามมาตรฐาน TSQC1 : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=132

การนำเสนองบการเงิน : สอบถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทจำกัด กรณีที่เปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=133

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit