บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

Internal Control

 
 

หนทางการดำเนินธุรกิจไม่ได้ราบลื่นเสมอไป...  ยิ่งบริษัทที่มีขนาดใหญ่ขึ้นก็ยิ่งมีความซับซ้อนของแผนธุรกิจและองค์กรมากขึ้น  ความเสี่ยงความเสียหายจากองค์กรก็จะมีมากขึ้น  โดยทางบริษัทจะดำเนินงานไปในทิศทางไหนก็ต้องระมัดระวังและทำให้ทุกอย่างให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

แต่ในความเป็นจริงหัวหน้า หรือทีมผู้บริหารดูแลไม่สามารถดูแลโครงสร้างการบริหารได้อย่างทั่วถึงและเกิดการบริหารที่ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงต้องมีตัวช่วยในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้  ดังนั้นจึงต้องมีการใช้       Internal Control  เป็นระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน เพื่อช่วยทำให้งานในองค์กรมีการดำเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ช่วยให้การดำเนินการมีความถูกต้องเหมาะสม ป้องกันทรพย์สินและรักษาทรัพย์สินภายในขององค์กรเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะมาจากการทุจริต

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway   Commission หรือ COSO  เป็นแนวคิด จากสถาบันชั้นนำด้านการเงินจาก 5 สถาบัน ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ร่วมกันจัดตั้ง   โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและศึกษาการควบคุมภายในอย่างได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้บริหาร รวมถึงคณะกรรมการทุกคนมีบทบาทในการจัดการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นภายในองค์กรว่าจะมีการดำเนินงานอย่างมทีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามการควบคุมภายใน

โดยเราจะมาศึกษาแนวคิดแบบง่ายๆว่ามีวัตถุประสงค์ไรบ้าง.....

วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีการควบคุมภายในขึ้น มี 3 เหตุผล คือ

1.         Effectiveness and Efficiency of operations   คือประสิทธิภาพของการทำงาน จากวิธีการปฏิบัติงาน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ่มค่าและประหยัด ประกอบด้วย คน  เงิน ทรัพย์สิน วัสดุ เครื่องมือที่ใช้ เพื่อป้องกันการทจุริตและสิ้นเปลือง  ส่งผลให้เกิดกระบวนการป้องกันดูแลทรัพย์สินโดยอัตโนมัติ

2.         Reliability of financial reporting ความถูกต้องน่าเชื่อได้ของการเงิน ซึ่งมีความจำเป็นต้องให้รับรู้การดำเนินงานด้านบงประมาณ ซึ่งรวมถึงบุคคลภายในและนอกองค์กรไปพร้อมกัน ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลุกค้า เจ้าของหนี้

3.          Compliance with applicable laws and regulation คือการปฏิบัติตามกฏระเบีย ข้อบังคับ กฏหมาย เพื่อให้การดำเนินงานบุรรลุเป้าหมายและเกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด

 

 

บทความแนะนำ

การเลิกกิจการ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=128

การจองสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FORWARD CONTRACT) : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=129

การรวมธุรกิจสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หัวข้อ การวิจัยและพัฒนา : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=130

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit