บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ผู้ตรวจสอบภายใน

 
 

ผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน ซึ่งผู้ที่ต้องการรับประกาศนียบัตรนี้จะต้องเป็นผู้ผ่านการทดสอบความรู้ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และความเข้าใจในงานตรวจสอบภายใน ความเสี่ยงและเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันของผู้สอบ

วัตถุประสงค์และขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้มีหน้าที่ในการประเมินผลโดยอิสระภายในองค์กร การตรวจสอบภายในจึงมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อช่วยให้ผู้บริหารทุกระดับสามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอบเขตการตรวจสอบภายในควรรวมถึง

การสอบทานความเชื่อถือได้ของสารสนเทศ ด้านการบัญชีการเงิน

การสอบทานให้เกิดความมั่นใจเกี่ยวกับแผนงานที่ปฏิบัติ

- การสอบทานวิธีการป้องกันดูแลทรัพย์สิน

สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน

1. สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล

2. สถาบันผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ประเภทของการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการตรวจสอบภายใน แต่ละระบบ หรือแต่ละกิจกรรมจะมีส่วนสำคัญในการกำหนดวิธีการตรวจสอบ และสามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายในที่ใช้กัน โดยทั่วไปเป็น 6 ประเภท ดังนี้

1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)

2. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing)

3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)

4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing)

5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing)

6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) 

อนาคตของผู้ตรวจสอบภายใน ปัจจุบันภาครัฐและสถาบันต่าง ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รณรงค์ให้เกิดระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบและดูแลกิจการที่ดีในการทำงาน

ในสายงานผู้ตรวจสอบ เราสามารถเข้าฝึกอบรม หรือสอบเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Certified Internal Auditor : CIA) หรือผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (Certified Professional Internal Auditor Thailand : CPIAT)

 

 

บทความแนะนำ

START UP ธุรกิจตรวจสอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=49

ในอนาคตอาชีพบัญชีจะตกงานจริง? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=50

เปลี่ยนวิธีการชำระอากรแสตมป์ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=51

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit