บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

งานตรวจสอบภายใน

 
 

งานตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร โดยการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นกลางและเป็นอิสระ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ในการดำเนินงานขององค์กรอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคมากมาย ซึ่งคณะกรรมการและฝ่ายบริหารอาจจะไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง จึงต้องอาศัยผู้ตรวจสอบภายในมาทำหน้าที่แทน เพื่อลดปัญหาทั้งในปัจจุบันและอนาคต

งานตรวจสอบภายในจะแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้

1.        การให้ความเชื่อมั่นต่อองค์กร คือการตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างอิสระในการควบคุมความเสี่ยง และการกำกับดูแลงานขององค์กร โดยผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้กำหนดลักษณะและขอบเขตของการให้ความเชื่อมั่นซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้

1.)     การให้ความเชื่อมั่นทางการเงิน (Financial Assurance) เป็นการนตรวจสอบบัญชีและรายงานทางการเงินว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสมหรือไม่

2.)     การให้ความเชื่อมั่นต่อระบบการควบคุม (Control Assurance) ว่านโยบายและข้อกำหนดต่างๆช่วยให้องค์กรดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่วางแผนไว้

3.)     เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เป็นการรวบข้อมูล ปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

4.)     การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance) เป็นการตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานต่างๆเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือไม่มากน้อยเพียงใด

5.)     การดำเนินงาน (Operation) เป็นการตรวจสอบว่าการดำเนินงานมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่

2.        การให้คำปรึกษาตรวจสอบภายใน ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรอีกวิธีหนึ่ง ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องให้คำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ดี และนำมาประยุกต์ ปรับปรุง พัฒนาเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

บทความแนะนำ

การคัดเลือกผู้สอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=40

พรบ. เกี่ยวกับความผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลฯ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=41

ตรวจสอบสิทธิ์ตามมาตรการบัญชีเล่มเดียว : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=42

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit