บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

วิธีเลือกผู้สอบบัญชี

 
 

 

         การตรวจสอบบัญชี เป็นเรื่องที่บริษัทที่ทำระบบบัญชีทุกบริษัทจะต้องดำเนินการ เพื่อเป็นการตรวจสอบว่า งบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานโดยจะปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งวิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผย ข้อมูลงบการเงิน ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ เมื่อการตรวจสอบบัญชีเป็นเรื่องสำคัญ ใช้ผู้ที่ตรวจสอบบัญชีที่มีความรู้ และมีมาตรฐาน ซึ่งถ้าเป็นเรา เราจะเลือกผู้สอบบัญชี จะต้องเลือกอย่างไร มาดูกันเลย

          1. เลือกใช้บริการผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ที่มีการปฏิบัติงานตามวิชาชีพและรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นอย่างดี จะทำให้รู้ข้อผิดพลาดจากการทำบัญชีหรือการยื่นแบบชำระภาษีที่อาจถูกประเมินภาษีอากรได้ล่วงหน้า และแก้ไขได้ทันที ดูรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ที่  www.dbd.go.th

2. ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อและที่อยู่ของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี จากเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หัวข้อ "ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี เลือกรายชื่อ ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี"  ควรใช้ผู้สอบบัญชีในพื้นที่จะได้รับประโยชน์, ทราบปัญหาได้รวดเร็วกว่า และแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันที

3. ในกรณีที่ผู้ประกอบการใช้บริการโดยผ่านสำนักงานบัญชี ท่านจะต้องเก็บหลักฐานหนังสือตอบรับงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร เป็นผู้จัดทำ และท่านลงนามเห็นชอบในข้อตกลงดังกล่าวด้วย

4. กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50) พร้อมงบการเงิน ท่านควรตรวจสอบรายการในส่วนของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ในแบบแจ้งข้อความของกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการ ว่าได้มีผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ลงลายมือชื่อและแสดงความเห็นไว้ในส่วนนี้แล้ว

5. เมื่อมีการชำระภาษีอากรใด ๆ ท่านควรเรียกใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากรที่ออกโดยกรมสรรพากรและสำเนาแบบแสดงรายการภาษี พร้อมทั้งงบการเงินจากสำนักงานบัญชีหรือผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี  (ควรเรียกใบเสร็จรับเงินและหักภาษี ณ ทีจ่าย จากผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีด้วย)

6. ติดตามข่าวสารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำบัญชีและผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี จากหน่วยงานกรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

บทความแนะนำ

การตรวจพบภายหลังว่าบันทึกบัญชีผิดพลาดไป : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=204

บัญชีส่วนเกินทุนจากการลดทุน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=200

สัญญาเช่า : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=185

 

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit