บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

วิธีเลือกผู้ตรวจสอบภายใน

 
 

 

          การตรวจสอบภายใน เป็นกระบวนการที่ให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้ คำปรึกษาอย่างเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นจะมีได้หลายส่วนหลายหน้าที่ของงาน เช่น เรื่องการบริหาร ว่าเป็นไปตามที่มุ่งหวังไว้หรือไม่ รวมถึงการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามกระบวนการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับ ว่ามีการเบิกจ่าย รายรับ – รายจ่ายต่างๆ เป็นไปตามเป้าวัตถุประสงค์ของงบทางการเงินหรือไม่ ซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในกระบวนการตรวจสอบบัญชีนั่นเอง

 

การคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในควรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในวิชาชีพบัญชีเป็นพิเศษ และควรมีความรู้ความชำนาญ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถตรวจสอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นจะเป็นเรื่องตามวิชาชีพและรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพได้เป็นอย่างดีหรือไม่  ได้แก่ ความโปร่งใส  มีความเป็นอิสระแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชี โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ  ความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงานจนสามารถรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบให้เป็นที่เพียงพอแก่การแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชี โดยปราศจากการคาดคะเนใดๆ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและรักษาความลับได้ และมีความรับผิดชอบต่อบุคคล หรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ให้ 

        

         กระบวนการตรวจสอบภายใน ถือเป็นกระบวนการที่ช่วยในการควบคุม กำกับดูแลการบริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายนั่นเอง ดังนั้นการเลือกผู้ตรวจสอบภายใน ก็จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน เพื่อให้การตรวจสอบภายในนั้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพนะครับ

 

 

บทความแนะนำ

ขายที่ดินเปล่าของบริษัทให้บุคคลภายนอก : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=187

บริษัททำธุรกิจให้เช่าซื้อรถ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=183

การตรวจพบภายหลังว่าบันทึกบัญชีผิดพลาดไป : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=204

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit