บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

วางระบบเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์

 
 

 

          ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหุ้น เป็นสถานที่สำหรับซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ระยะยาว ของ บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งถือว่าเป็นตลาดรอง (Secondary Market) ทั้งนี้เนื่องจากจะทำการซื้อขายเฉพาะหลักทรัพย์ที่ได้ออกจำหน่ายให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปแล้วเท่านั้น หลักทรัพย์ระยะยาว จะประกอบไปด้วยตราสารหนี้ และตราสารทุนซึ่งประกอบไปด้วย หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิแบบต่าง ๆ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หุ้นกู้ และ หน่วยลงทุน เป็นต้น โดยเรียกว่าเป็นประเภทของตราสารเพื่อการลงทุนตลาดหลักทรัพย์มีอยู่แทบทุกประเทศทั่วโลก การที่เราสามารถนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้นั้น จะเป็นการที่สามารถนำเงินลงทุนเข้ามาเพิ่มเติมได้ เพื่อให้กิจการของเรานั้นสามารถดำเนินไปได้ง่ายมากขึ้น แต่การที่เราจะสามารถนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ ต้องมีการวางระบบทางด้านการเงินในบริษัท เพื่อให้สามารถผ่านข้อกำหนดต่างๆ ที่ตรงกับตลาดหลักทรัพย์

          1. การแปลงงบการเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์กำหนด

          2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือให้กับกลุ่มผู้ลงทุน

        3. จัดหาตัวช่วยที่เหมาะสม เนื่องจากการวางระบบต่างๆ จำเป็นต้องมี ที่ปรึกษา ตัวช่วยต่างๆ สามารถช่วยเหลือได้ เพื่อให้เกิดความลื่นไหลในการทำงาน

          4. จัดโครงสร้างการถือหุ้นและธุรกิจให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานนะครับ

          5. เตรียมความพร้อม กรรมการ ผู้บริหาร และ CFO

          6. สรรหาผู้ประสานงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการทำงาน ติดต่อประสานงานต่างๆ

 

          ความน่าเชื่อถือ และความน่าไว้วางใจ เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมากที่สุด ในการจัดทำกิจการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเครื่องการันตีให้กับผู้ร่วมลงทุนนั่นเอง

 

 

บทความแนะนำ

ข้อดีของการจดทะเบียนแบบบริษัทจำกัด : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=246 

ความสำคัญของการทำบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=245

 

จดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนดี? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=244 

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit