บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

รายชื่อสำนักงานตรวจสอบบัญชี

 
 

 

สำนักงานตรวจสอบบัญชีมีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบบัญชีของบริษัท องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานบัญชี ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และให้คำแนะนำการ จดทะเบียนบริษัท คอยกำกับดูแลและควบคุมคุณภาพงานบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี วางรูปแบบและระบบการบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจ ดำเนินการสอบทานรายงานการสอบบัญชี งบการเงิน และการมำบัญชีของผู้สอบบัญชี รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานที่วางไว้ จัดระบบงาน ประมวลผลข้อมูลและเป็นศูนย์ข้อมูลทางการเงิน คอยการกำกับดูแลการบริหารกิจการที่ดีให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินและการบัญชีและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ปัจจุบันรายชื่อสำนักงานตรวจสอบบัญชีสามารถค้นหาได้ผ่านอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างรายชื่อสำนักงานตรวจสอบบัญชี มีดังนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด, บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด, บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด, บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด, บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด, บริษัท บัญชีกิจ จำกัด, บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด, บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พีวี ออดิท จำกัด, บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด, บริษัท มาซาร์ส จำกัด, บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด, บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นต้น ซึ่งผู้ที่ต้องการรับบริการ สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของแต่ละสำนักงานได้ โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมทั้งด้านค่าใช้จ่าย ความคุ้มค่า และการทำงาน เป็นต้น

 

 

 

บทความแนะนำ

รู้สักนิด หากคิดเปิดบริษัท : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=279    

แนะนำ ผู้สอบบัญชี เซ็นงบ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=269

ค่าบริการทำบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=277  

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit