บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

150 หาผู้สอบเซ็นงบ

 
 

 

การที่จะหาผู้สอบเซ็นงบการเงินหรือการบัญชีนั้นไม่ง่าย เพราะผู้ที่จะมาทำหน้าที่นี้ได้ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ที่ทำบัญชีเป็นเท่านั้น แต่ยังต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านหรือมี ใบอนุญาตที่เรียกว่า CPA หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant หรือ CPA)

ตรากฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลทุกแห่งมีหน้าที่ต้องปิดบัญชี และให้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต (CPA) เซ็นรับรองงบการเงิน ส่งหน่วยงานทางราชการ (ไม่ว่านิติบุคคลนั้นจะดำเนินกิจการหรือไม่ก็ตาม) การที่จะมารับหน้าที่นี้ ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านการสอบบัญชีโดยตรง ผ่านงานตรวจสอบบัญชีมายาวนาน และผ่านงานบริษัทใหญ่ ๆ มามากมาย สามารถบริการรับทำบัญชีได้ทุกประเภท เช่น ธุรกิจการบริการ ธุรกิจการซื้อมาขายไป และธุรกิจโรงงานการผลิตสินค้า ในงานอุตสาหกรรม

 

ขอบเขตงานตรวจสอบบัญชี ที่ท่านจะได้รับ

1. บริการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน ด้วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมาย โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี เช่น วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน พิจารณาความเหมาะสมในหลักการบัญชีที่กิจการใช้

2. นำเสนอต่อผู้บริหารในข้อผิดพลาดทางบัญชี เช่น ความบกพร่องในการควบคุมภายใน, ความเหมาะสมของระบบบัญชีที่ใช้, เสนอแนะการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบ, การทุจริตที่อาจเกิดขึ้น, สาระสำคัญต่าง ๆ ที่กระทบกับผลการดำเนินกิจการ

3. การตรวจสอบบัญชีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นได้ว่า งบการเงินที่แสดงฐานะผลการดำเนินงานได้ถูกต้องตามนโยบาย หรือไม่ หากมีการเสนอรายงานเป็นอย่างอื่น สำนักงานจะเรียนปรึกษาและชี้แจงถึงเหตุผล ข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชี

4. บริการยื่นงบการเงิน ได้แก่ สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น นำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบ ฯ

 

 

บทความแนะนำ

การบันทึกบัญชีส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=182

งบการเงินนิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้าน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=181

บริษัททำธุรกิจให้เช่าซื้อรถ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=183

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit