บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

รับทำบัญชี

 
 

 

AMT-Account ยินดีนำเสนอบริการรับทำบัญชีอย่างครบวงจร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระอันยุ่งยากของผู้ประกอบการ ให้ไม่ต้องกังวลใจในเรื่องบัญชีอีกต่อไป

  • ให้บริการทางบัญชี และภาษีอากร
  • ให้บริการตรวจสอบบัญชี
  • ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้ง และแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางธุรกิจ
  • ให้บริการที่ปรึกษาในการจัดทำบัญชี และภาษีอากร

 

ขอบเขตและวิธีการทำงาน

  • บริการจัดทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด (ยกเว้นรายงานเคลื่อนไหวสินค้า) นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • สามารถแสดงรายงานการเงินคือ งบกำไรขาดทุน งบดุล จำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคลทุกเดือน
  • ทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี จะจัดทำรายงานการเงิน บัญชีแยกประเภทสมุดรายวันต่างๆ ตามที่กฎหมาย กำหนดส่งมอบให้กิจการ
  • จัดหาผู้สอบบัญชีโดยความเห็นชอบของกิจการมาทำการตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน
  • สำนักงานจะนำส่ง ภ.ง.ด.50 พร้อมงบการเงินของกิจการแก่กรมสรรพากรและนำส่งงบการเงินพร้อมทั้งเอกสารที่จำเป็นแก่กรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

_________________________________
บริษัท เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด 
ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบภายใน (Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

 

Level 18 Park Ventures Ecoplex, 
(BTS Plonechit Exit5)
57 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit