บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ค่าเสื่อมราคาควรจะต้องเริ่มคำนวณวันไหน

 
 

 Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ :

ข้อมูลบริษัทแห่งหนึ่ง : รอบบัญชีของทางบริษัทคือ 01/06/58 - 31/05/59

          ทางบริษัทได้ดำเนินการทำสัญญาจะซื้อรถกระบะ โดยทำการชำระเงินเพื่อเป็นเงินจอง ณ วันที่ 24/03/59 มีเอกสารใบรับจอง ส่วนที่เหลือชำระเป็นเงินโอน ณ วันที่ 4/04/59 มีเอกสารการโอนเงินและใบเสร็จรับเงิน โดยในการซื้อขายครั้งนี้ทางผู้ขายได้เสนอขายรถพร้อมติดหลังคาและนัดรับรถกันวันที่ 11/04/59 มีเอกสารการรับรถ และรถที่ทางบริษัท ได้รับมาเป็นทะเบียนป้ายแดง ยังไม่ได้รับเล่มทะเบียนรถ ซึ่งเล่มทะเบียนรถได้รับวันที่ 9/06/59 โดยระบุวันที่ครอบครองรถคือ 02/06/59

          ดังนั้น ค่าเสื่อมราคาควรจะต้องเริ่มคำนวณจากวันที่เท่าไหร่ค่ะ

(คำถามเดือนกันยายน 2559)

A:

          ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ย่อหน้าที่ 143 และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ย่อหน้าที่ 55 กล่าวว่า

          "การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จะเริ่มต้นเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมใช้งาน กล่าวคือ เมื่อสินทรัพย์อยู่ใน สถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร การคิดค่าเสื่อมราคาจะสิ้นสุดเมื่อกิจการตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชีหรือเมื่อ
ได้จัดประเภทสินทรัพย์ดังกล่าวเป็น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (หรือรวมไว้ใน
กลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายซึ่งจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ถือไว้เพื่อขาย) แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน"

          ดังนั้น กิจการต้องเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาเมื่อรถยนต์ของกิจการมีความพร้อมที่จะใช้งานตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร หรือมีความพร้อมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการได้ตามที่มุ่งหวังไว้

          โดยกิจการต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและหลักฐานอื่นนอกเหนือจากรูปแบบของสัญญาหรือการทำนิติกรรมในทางกฎหมายประกอบด้วยว่ารถยนต์ที่กิจการซื้อมานั้น มีความพร้อมที่จะใช้งานตามความประสงค์ของฝ่ายบริหารเมื่อไหร่ ก็เริ่มคิดค่าเสื่อมราคาในวันที่สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร

          อนึ่งรูปแบบของสัญญาหรือการทำนิติกรรมในทางกฎหมายมิได้เป็นข้อบ่งชี้ของความพร้อมในการใช้งานของสินทรัพย์ในทางบัญชีเสมอไป

          ทั้งนี้ขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของกิจการซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจรวมถึงข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่า เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องยิ่งขึ้น

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit