บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

 
 

 Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน :

ข้อมูลบริษัทแห่งหนึ่ง :

· เป็นบริษัทฯ ลงทุนในพันธบัตรระยะสั้นไม่เกิน ปี

· กำหนดจ่ายชำระเงินวันที่ 15 กันยายน 2559

· จำนวนเงินที่จ่ายชำระ 89,502,220.80 บาท Yield 1.45%

· ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ กุมภาพันธ์ 2560

· มูลค่าที่จะได้รับคืน ณ วันไถ่ถอน 90 ล้านบาท

อยากทราบว่า อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ที่จะใช้ในการคำนวณตัดส่วนต่ำกว่ามูลค่าคือเท่าไร และมีวิธีการคำนวณอย่างไร

(คำถามเดือนกันยายน 2559)

A:

          สูตรในการคำนวณดอกเบี้ยที่แท้จริงสามารถศึกษาตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงในเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี  และศึกษาเพิ่มเติมจากโปรแกรม Microsoft excel โดยใช้สูตร irr(value,guess) ครับ

          ทั้งนี้ขอให้ท่านสอบถามผู้สอบบัญชีของบริษัทท่านที่สามารถเข้าใจในเนื้อหาของธุรกิจของท่านโดยละเอียด

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit