บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

แนวทางปฏิบัติทางมาตรฐานการบัญชีของการรวมธุรกิจ

 
 

 Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

การรวมธุรกิจ :

          ขอเรียนปรึกษาแนวทางปฏิบัติทางมาตรฐานการบัญชีของการรวมธุรกิจ ซึ่งได้ศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ โดยคิดว่า น่าจะอ้างอิงมาตรฐานฉบับนี้ได้ แต่ด้วย หน้า 7ขอบเขต ข้อ 2.3 และ ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 1 - 4 ได้พูดถึงการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

          ดิฉันได้แนบหนังสือรับรองมาเพื่อให้ท่านได้ใช้ในการอ้างอิง กล่าวคือ บริษัท จำกัด (ทุนจดทะเบียนก่อนควบ 5ล้านบาท) ได้ควบกับ บริษัท R จำกัด  (ทุนจดทะเบียนก่อนควบ 300,000 บาท ได้แปรสภาพจาก หจก.เป็น บจก.เพื่อการควบบริษัท) เป็นธุรกิจที่ประกอบกิจการเหมือนกัน จึงได้ตกลงควบกัน หลังจากการควบกิจการหรือการรวมธุรกิจนี้ บริษัท A จำกัด (ทะเบียนนิติบุคคลใหม่) ได้ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน และมีอำนาจการควบคุมที่ไม่ได้เป็นการควบคุมชั่วคราว ผู้ซื้อและผู้ถูกซื้อได้โอนทรัพย์สินและหนี้สิน โดยไม่มีต้องชำระราคาเพิ่มแต่อย่างใด

กลุ่มของเจ้าของเดิมของกิจการที่มารวมกันได้อำนาจในการควบคุมกิจการที่เกิดจากการรวมกัน

ดิฉันจึงใคร่ขอเรียนถามว่า

1.         การรวมธุรกิจดังกล่าวข้างต้น สามารถถือหลักปฏิบัติตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ นี้ได้หรือไม่

หากพิจารณาแล้ว ไม่เข้าข่าย มาตรฐานฯ ฉบับที่ ควรปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ฉบับใด

(คำถามเดือนเมษายน 2559)

A:

หากการรวมกิจการดังกล่าวเป็นการรวมกิจการโดยสองบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล หรือ บริษัทเดียวกัน ให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

หากการรวมกิจการดังกล่าวเป็นการรวมกิจการที่มิใช่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรวมธุรกิจ

ทั้งนี้ขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีข้อมูลมากกว่า เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องยิ่งขึ้น

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit