บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การเปลี่ยนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา

 
 

 Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

อื่น ๆ : กิจการมีการเปลี่ยนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาจากวิธีเส้นตรง (straight line) เป็นวิธีคำนวณตามผลผลิต (unit of production) เนื่องจากเป็นบริษัทที่เพิ่งเริ่มการผลิต จึงมีการผลิตไม่เต็ม capacity การคิดวิธีเส้นตรงอาจไม่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่เหมาะสม

จาก TAS 16 ย่อหน้าที่ 61 กล่าวว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการ

แต่จากคู่มือคำอธิบายมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 ก็เหมือนจะเข้าคำนิยามของ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีด้วยเช่นกัน

จึงอยากเรียนปรึกษาว่าทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ มองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการ

(คำถามเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560)

A:

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น กิจการต้องทำการประเมินว่าสถานการณ์ดังกล่าวเป็นสถานการณ์ที่ทำให้รูปแบบของผลประโยชน์ที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป กรณีที่กิจการมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคิดค่าเสื่อมราคาเนื่องจากมีสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่กิจการเคยคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์แบบเป็นเส้นตรงตามระยะเวลาเป็นตามจำนวนผลผลิตที่เกิดขึ้น ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการรูปแบบของผลประโยชน์ที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ดังกล่าว และถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามย่อหน้าที่ 61 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นไปตามย่อหน้าที่ 32.4 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ดังนี้

32 เนื่องจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น กิจการอาจ ไม่สามารถวัดมูลค่ารายการหลายรายการในงบการเงินได้อย่างแม่นยำ การประมาณการดังกล่าวต้องกระทำโดยอาศัยดุลยพินิจ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลล่าสุดที่น่าเชื่อถือที่มีอยู่ ตัวอย่างของรายการบัญชีที่ทำให้กิจการต้องใช้การประมาณการได้แก่

32.4 อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ หรือรูปแบบของการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์ที่มีการเสื่อมค่า

ทั้งนี้ขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของกิจการ ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีข้อมูลและความเข้าใจในกิจการที่มากกว่า เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องยิ่งขึ้น

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit