บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การบันทึกบัญชี ขายหุ้น

 
 

 Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

การบันทึกบัญชี : 

1.         การขายหุ้นควรบันทึกบัญชีด้วยวัน trade date หรือ วัน settlement date เนื่องจากในอดีตใช้ settlement dateและหากการขายเงินลงทุนบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง ต้องบันทึกด้วย Trade date ดังนั้นการลงทุนในตราสารหนี้ก็ต้องบันทึกด้วย Trade date ด้วยใช่หรือไม่

2.         ค่าใช้จ่ายในการขายหุ้น ควรรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย (ทั้งค่านายหน้าและกรณีที่หุ้นที่ถืออยู่เป็นหุ้นที่ขายในต่างประเทศ ผู้บริหารต้องเดินทางไปลงนามความยินยอมให้ขาย  เนื่องจากผู้ซื้อซื้อหุ้นทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิมค่าเดินทางที่ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขายหุ้น)

หรือนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปหักจากกำไรแสดงเป็นกำไรสุทธิ คือไม่บันทึกค่าใช้จ่ายในการขายหุ้นเลย  (เงินจากขายหุ้นทั้งหมด – เงินลงทุน – ค่าใช้จ่าย = กำไร)

(คำถามเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560)

A:

    1. การรับรู้รายการ เนื่องจากปัจจุบันมาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่มีการกำหนดหลักปฏิบัติสำหรับกิจการที่ไม่ใช่กิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนไว้อย่างแน่ชัดว่ากิจการควรจะรับรู้รายการการขายเงินลงทุนหรือการลงทุนในตราสารหนี้ด้วยวันที่ใดระหว่างวัน trade date หรือ วัน settlement date ทั้งนี้ จึงขึ้นอยู่กับนโยบายการบัญชีที่กิจการเลือกใช้ โดยกิจการต้องเลือกใช้วิธีการรับรู้รายการดังกล่าวด้วยวิธีเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม หากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ได้มีการประกาศใช้ในประเทศไทย รายการดังกล่าวจะมีการระบุหลักปฏิบัติไว้ว่ากิจการควรรับรู้รายการอย่างไร

 อ้างอิง : ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ย่อหน้าที่ ข3.1.3 ระบุว่า

ตามวิธีปกติในการซื้อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงิน กิจการจะรับรู้รายการ ณ วันที่ทำรายการหรือ วันที่มีการจ่ายชำระ ตามที่ระบุในภาคผนวกย่อหน้าที่ ข3.1.5 และ ข3.1.6 กิจการต้องใช้วิธีปฏิบัติ แบบเดียวกันอย่างสม่ำ เสมอสำหรับการซื้อและการขายสินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดที่ถูกจัดประเภท แบบเดียวกันตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

2.         สำหรับค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายเงินลงทุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ย่อหน้าที่ 38  และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ย่อหน้าที่ 118 ระบุว่า 

"ในการจำหน่ายเงินลงทุน กิจการต้องบันทึกผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนเป็นกำไร (ขาดทุน) ทันทีที่เกิดรายการ"

สิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับคือสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับหักด้วยที่ต้องจ่ายเพื่อให้รายการเกิดขึ้น ดังนั้น กิจการต้องรับรู้กำไร(ขาดทุน)จากรายการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวโดยสุทธิด้วยเงินที่ต้องจ่ายไปเพื่อให้เกิดรายการ 

ทั้งนี้ขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของกิจการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจมากกว่า และพิจารณาลักษณะของกิจการว่าควรใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใด เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องยิ่งขึ้น

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit