บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่

 
 

 Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

การบันทึกบัญชีทั่วไป :

ด้วยบริษัทฯ มีข้อหารือถึงเรื่องการบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่ ที่ได้สิ้นสุดการผ่อนปรนวิธีการบันทึกบัญชีตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 18/2554 และ ฉบับที่ 25/2549 เรื่อง การบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่ ให้กิจการที่ใช้วิธีการบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่สำหรับสินทรัพย์เดิมนั้น สามารถใช้วิธีตามประกาศเดิมต่อไปจนถึงรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559

          ขอเรียนถามปัญหาดังนี้

1.         ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 18/2554 และ 25/2549 เรื่อง การบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่ จะมีการประกาศขยายเวลาผ่อนปรนต่อไปอีกหรือไม่

2.         หากกิจการมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนนโยบายบัญชีมาใช้วิธีราคาทุน สามารถเลือกใช้วิธีปรับย้อนหลังได้หรือวิธีเปลี่ยนทันทีตามประกาศฯ ฉบับที่ 18/2554 ได้หรือไม่ เนื่องจากประกาศฯ ระบุว่าหากกิจการมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีมาใช้วิธีราคาทุน ให้กิจการสามารถเลือกใช้วิธีปรับย้อนหลังหรือวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป ได้ตามความเหมาะสมตามวิธีที่กำหนดใน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) ซึ่งได้อธิบายว่า ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการปรับมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวมากกว่า ที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ แสดงว่าสามารถใช้วิธีปรับย้อนหลังหรือวิธีเปลี่ยนทันทีได้ใช่หรือไม่

จึงเรียนมาเพื่อหารือแนวทางปฏิบัติทางด้านการบันทึกบัญชีของกิจการต่อไป

(คำถามเดือนเมษายน 2559)

A:

สำหรับข้อคำถามของท่าน ขออนุญาตตอบเป็นข้อดังนี้

1.         จนถึงปัจจุบันยังไม่มีประกาศขยายระยะเวลาผ่อนปรนตามประกาศดังกล่าว ดังนั้นจึงถือว่าประกาศฉบับดังกล่าวสิ้นสุดการผ่อนปรนแล้ว จึงต้องใช้วิธีการบัญชีตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) หรือ (ปรับปรุง 2558) ตามรอบระยะเวลาบัญชีของท่าน เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สามารถอ่านมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี http://www.fap.or.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539920275&Ntype=58)

2.         ตามที่ท่านถามมาในข้อ นั้น เนื่องจากประกาศดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้แล้ว ในกรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนนโยบายเป็นวิธีราคาทุน ท่านต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) (กรณีงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559) หรือฉบับ (ปรับปรุง 2557) (กรณีงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ซึ่งโดยปกติจะต้องปรับย้อนหลังงบการเงินหากสามารถปฏิบัติได้ แต่หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้ปรับย้อนหลังไปยังงวดบัญชีแรกสุดที่สามารถทำได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในย่อหน้าที่ 19 และ 24 ของมาตรฐานฉบับดังกล่าว และหากยังไม่สามารถทำได้ ให้ปฏิบัติด้วยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป ดังย่อหน้าที่ 25 ของมาตรฐานฉบับดังกล่าว (ซึ่งในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยากยิ่งที่จะไม่สามารถปรับย้อนหลังงบการเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตีราคาใหม่อยู่แล้ว)

          อนึ่งย่อหน้าที่ท่านได้อ้างถึงตามคำถามข้อที่ เป็นส่วนหนึ่งของย่อหน้าที่  17 สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8ซึ่งกล่าวถึงเฉพาะการเปลี่ยนจากการใช้วิธีราคาทุนเป็นวิธีราคาที่ตีใหม่ โดยกำหนดให้ดูวิธีการปรับมูลค่าของการตีราคาใหม่ตามย่อหน้าที่ 35 ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มเติม

          ทั้งนี้ขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของกิจการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเข้าใจและมีข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดที่มากกว่า เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะต้องเป็นผู้แสดงความเห็นต่อรายงานทางการเงินที่ท่านจัดทำขึ้นดังกล่าว

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit