บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บัญชีเงินกู้ยืมกรรมการ

 
 

 Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

มาตรการบัญชีชุดเดียว :

1.         ในกรณีรายการลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ เนื่องจากการปรับปรุงทางบัญชีกรณีที่เงินสดมีมาก โดยที่ไม่ได้มีการยืมเงินของกรรมการจริง ในกรณีนี้เราสามารถนำมาปรับปรุง กับกำไรหรือขาดทุนสะสมได้หรือไม่คะ

2.         ในทางกลับกัน รายการเจ้าหนี้เงินกู้ยืมซึ่งเกิดจากเงินสดติดลบ โดยที่ไม่มีการกู้เงินจริง เกิดจากการผิดพลาดทางการลงบัญชีเหมือนกัน สามารถปรับปรุงกับกำไรหรือขาดทุนสะสมได้หรือไม่คะ

          ในการปรับปรุงบัญชีที่ผิดพลาดของปีที่ผ่านมาต้องปรับปรุง ณ วันต้นงวดของรอบบัญชีปี 2558 แต่ถ้าในปี 2558 มีเงินสดเหลือหรือติดลบ จะสามารถปรับปรุงเหมือนรายการต้นงวดได้หรือไม่  ถ้าไม่จะมีวิธีการลงปรับปรุงเงินสดก้อนนี้อย่างไรคะ 

(คำถามเดือนเมษายน 2559)

A:

กรณีการปรับปรุงเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของการลงบัญชีชุดเดียวนั้น

          ขอให้ท่านศึกษาเพิ่มเติมได้โดยละเอียดจาก ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจในการปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด ตาม link ดังนี้

http://www.fap.or.th/images/column_1459500742/Edit.pdf

          ทั้งนี้ขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของกิจการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเข้าใจและมีข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดที่มากกว่า เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะต้องเป็นผู้แสดงความเห็นต่อรายงานทางการเงินที่ท่านจัดทำขึ้นดังกล่าว

 

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit