บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บัญชี อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

 
 

 Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

อื่น ๆ : กิจการเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยมีสินค้าคงเหลือเป็นห้องชุดที่จะต้องพัฒนาเพื่อโอนให้แก่ประชาชนที่มาทำสัญญาจองห้องชุด โดยกิจการจะมีการรับเงินจองห้องชุด และรับเงินดาวน์ล่วงหน้าสำหรับใช้ในการก่อสร้างห้องชุดพักอาศัย เพื่อนำเงินที่รับมาจากผู้จอง รวมถึงเงินที่กิจการจัดหาเองไปใช้ในการก่อสร้าง และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น กิจการมีภาระที่จะต้องโอนห้องชุดให้แก่ผู้ซื้อ และจะต้องดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อดูแลห้องชุดดังกล่าว

คำถามคือกิจการถือเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะตามที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะหรือไม่

(คำถามเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560)

A:

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะย่อหน้าที่ 6 ระบุไว้ว่า

6. กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Non-Publicly Accountable Entities) หมายถึง กิจการที่ไม่ใช่กิจการดังต่อไปนี้

6.1 กิจการที่มีตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการ ซึ่งมีการซื้อขายต่อประชาชน      ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ (Over the Counter) รวมทั้งตลาดในท้องถิ่นและในภูมิภาค หรือกิจการที่นำส่งหรืออยู่ในกระบวนการของการนำส่งงบการเงินของกิจการให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกขายหลักทรัพย์ใด ๆ ต่อประชาชน

6.2 กิจการที่ดำเนินธุรกิจหลักในการดูแลสินทรัพย์ของกลุ่มบุคคลภายนอกในวงกว้าง เช่น สถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เป็นต้น

6.3 บริษัทมหาชน ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน

6.4 กิจการอื่นที่จะกำหนดเพิ่มเติม

ฝ่ายบริหารของกิจการควรพิจารณาว่ากิจการของท่านเข้าข่ายลักษณะใดลักษณะหนึ่งของข้อ 6.1-6.3 หรือไม่

หากเข้าข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าว ถือว่าเป็นกิจการ ที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs)

นอกจากนี้ข้อ 6.4 ยังไม่มีการประกาศเพิ่มเติม

ทั้งนี้ขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของกิจการท่านซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับกิจการท่านมากกว่าเพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องยิ่งขึ้น

 

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit