บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

 
 

 Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

การบันทึกบัญชี : บริษัท ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ได้เช่าเหล็กชีทไพล์จากบริษัท B ต่อมาแหล็กชีทไพล์หาย บริษัท B จึงออกใบกำกับภาษีขายให้กับบริษัท A จึงขอหารือว่า

1.         ค่าเหล็กชีทไพล์ ที่บริษัท เรียกเก็บมา บริษัท A จะบันทึกเป็นต้นทุนก่อสร้าง หรือ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร เนื่องจากถ้าบันทึกเป็นต้นทุนก็ไม่มีสินค้าจริง และตามปกติเหล็กชีทไพล์จะมีอายุการใช้งานหลายปี ถ้าบันทึกเป็น ต้นทุนก่อสร้าง ยังต้องนำส่ง Vat หรือไม่

2.         ถ้าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร ด้วยไม่มีเหล็กชีทไพล์คงเหลือ บริษัท ต้องนำส่ง Vat หรือไม่ เนื่องจากตามมาตรา 77/1(8) สินค้าหาย ถือเป็นการขาย จ่าย โอน จึงต้องนำส่ง Vat

(คำถามเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560)

A:

สภาวิชาชีพบัญชีขอเรียนตอบท่านเฉพาะในส่วนของการบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ  ย่อหน้าที่ 367 และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง ระบุว่า

16. ต้นทุนการก่อสร้างต้องประกอบด้วยรายการทุกข้อต่อไปนี้

16.1 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานก่อสร้างตามสัญญา

16.2 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโดยทั่วไปซึ่งสามารถปันส่วนให้กับงานก่อสร้างตามสัญญา และ

16.3 ต้นทุนอื่นที่สามารถเรียกเก็บจากผู้ว่าจ้างได้ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาก่อสร้าง

ดังนั้น กิจการต้องพิจารณาว่าหากรายจ่ายดังกล่าวเกี่ยวข้องโดยตรงกับสัญญาก่อสร้างที่กิจการรับจ้างมาและรวมอยู่ในเงื่อนไขของสัญญาว่าจ้างดังกล่าว ก็สามารถรวมเป็นต้นทุนก่อสร้างได้ แต่ถ้ารายจ่ายดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือไม่มีระบุไว้ในสัญญาที่รับจ้างจากผู้ว่าจ้างก็ไม่ควรถือรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการก่อสร้าง

สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านภาษี ขอให้ท่านสอบถามได้ที่กรมสรรพากร ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง และมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าอีกทั้งขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและข้อมูลเกี่ยวกับกิจการที่มากกว่าเพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องยิ่งขึ้น

 

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit