บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

กำไรจากการขายทรัพย์สินและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่าการเงิน

 
 

 Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

การนำเสนองบการเงิน :

กำไรจากการขายทรัพย์สินและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่าการเงิน บัญชีตั้งพักดังกล่าวในนำเสนองบการเงิน จะนำเสนอออกมาในรายการใด ใช่หักออกจากทรัพย์สินหรือไม่

(คำถามเดือนมิถุนายน-กันยายน 2560)

A:

อ้างอิงย่อหน้าที่ 59 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า ระบุว่า

·         59 หากรายการขายและเช่ากลับคืนก่อให้เกิดสัญญาเช่าการเงิน สิ่งตอบแทนจากการขายที่สูงกว่า มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จะต้องไม่รับรู้เป็นรายได้ของผู้ขายที่เป็นผู้เช่าโดยทันที แต่ต้องบันทึกรับรู้เป็นรายการรอตัดบัญชีและตัดจำหน่ายไปตลอดอายุสัญญาเช่า

ทั้งนี้รายการรอตัดบัญชีไม่ให้นำไปตัดกับรายการทรัพย์สิน เนื่องจากมูลค่าของทรัพย์สินจะต้องวัดมูลค่าตามย่อหน้าที่ 20 และ 64 ซึ่งระบุว่า

·         20 ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ผู้เช่าต้องรับรู้สัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินของผู้เช่าด้วยจำนวนเงินเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือ มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ซึ่งพิจารณา ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า...

·         64 สำหรับสัญญาเช่าการเงิน กิจการไม่ต้องปรับปรุงผลต่างดังกล่าว เว้นแต่สินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า ซึ่งในกรณีดังกล่าวกิจการต้องปรับลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตามข้อกำหนดที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

สำหรับ  TFRS FOR NPAEs ให้ดูที่ย่อหน้า 292 ถึง 298

เนื่องจากมาตรฐานฯมิได้ระบุไว้ชัดเจนในการแสดงรายการดังกล่าว ในทางปฏิบัติ ผู้เช่าจะรับรู้รายการดังกล่าวเป็นรายการรอตัดบัญชีในฝั่งของหนี้สิน(เสมือนเป็นรายได้รอรับรู้) และทยอยรับรู้ในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุสัญญาเช่า ท่านต้องใช้ดุลยพินิจในการนำเสนองบการเงินให้เหมาะสมกับเนื้อหารายการ

ทั้งนี้ขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีที่มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจเพื่อให้ได้คำตอบที่่ชัดเจนมากขึ้น

 

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit