บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การบันทึกบัญชีสำนักงานผู้แทนฯ

 
 

 Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

การบันทึกบัญชีทั่วไป :

          เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นผู้ทำบัญชี ของสำนักงานผู้แทน เอจ-เจแปน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ อินคอร์ปอเรทเต็ด ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น  ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการวางแผนการสำรวจ ออกแบบการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาเกษตร,ป่าไม้,ทะเล,ผังเมือง,การพัฒนาท้องถิ่น,น้ำประปาและท่อน้ำทิ้ง สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลภูมิทัศน์ของเสียการก่อสร้างต่าง ๆ และระบบอุปกรณ์เครื่องจักรกลต่าง ๆ ได้มาเปิดสำนักงานแห่งใหญ่ในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายตามเอกสารหลักฐานที่ส่งมาด้วยนี้  ซึ่งดำเนินธุรกิจบริการเป็นสำนักงานผู้แทนรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การผลิต การตลาด นโยบายภาครัฐและการลงทุนในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทย ให้สำนักงานใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นทราบ ตอนนี้มีลูกค้าซึ่งเป็น สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (COERR) จะทำสัญญาจ้าง เอจ-เจแปน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ อินคอร์ปอเรทเต็ด ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยทางสำนักงานใหญ่ที่ญี่ปุ่นจะส่งตัววิศวกรเฉพาะทางจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาดำเนินงานในประเทศไทย  ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานผู้แทนฯ ในประเทศไทย ได้รับเงินจากสำนักงานใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในสำนักงานฯ เท่านั้น ไม่มีรายได้อื่นนอกจากดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร   ตามที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ามีคำถามดังนี้

          คำถามคือ หากมีลูกค้าซึ่งเป็น สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (COERR) ได้ทำสัญญาจ้างกับ เอจ-เจแปน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ อินคอร์ปอเรทเต็ด สำนักงานใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น และต้องการโอนเงินเพื่อชำระค่าบริการดังกล่าวไปยังประเทศญี่ปุ่นโดยตรงโดยไม่ผ่านสำนักงานผู้แทนฯ ในประเทศไทย พร้อมทั้งมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร (คำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.4/2528 และ ป.8/2528) เช่นนี้แล้วข้าพเจ้าจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร ใช้ชื่อบัญชีอย่างไรจึงจะเหมาะสม

สิ่งที่ส่งมาด้วย : 

1.         สำเนาหนังสือรับรอง สำนักงานผู้แทนฯ

2.         สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

(คำถามเดือนมีนาคม 2559)

A:

การบันทึกบัญชีอย่างไรและใช้ชื่อบัญชีอย่างไรนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเนื้อหาของรายการที่จะลงบัญชีและเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีนั้นว่าเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายอะไรและเป็นรายการของกิจการสำนักงานผู้แทนในประเทศไทยหรือไม่ และควรลงบันทึกบัญชีไปตามเอกสารที่มีเหล่านั้น ซึ่งเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานผู้แทน

ทั้งนี้สำนักงานผู้แทนอาจไม่ต้องลงบันทึกบัญชีหากรายการเหล่านั้นและเอกสารหลักฐานที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับสำนักงานผู้แทน ทั้งนี้ ขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของกิจการท่านที่ต้องมาตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของท่าน ซึ่งเป็นผู้เข้าใจเนื้อหาและเห็นเอกสารประกอบรายการของกิจการโดยละเอียดกว่าสภาวิชาชีพบัญชีฯ

 

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit