บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การใช้มารฐาน NPAEs

 
 

 Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

การกลับมาใช้มาตรฐานฯ ฉบับ NPAEs :

บริษัทฯเป็นบริษัทจำกัด ไม่ได้เข้าเงื่อนไขเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียในสาธารณะ (PAEs) แต่เคยใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเต็ม (full adopt TFRSs) หากกิจการไม่ต้องการใช้ full adopt และกลับมาใช้มาตรฐานฯ ฉบับ TFRS for NPAEs เนื่องจากทางบริษัทเห็นว่า การเปิดเผยบางเรื่อง เช่น มูลค่ายุติธรรม (ซึ่งไม่ได้ใช้ในการบันทึกบัญชีหรือวัดมูลค่าในภายหลัง) งบกระแสเงินสด หรือส่วนงานดำเนินงาน ไม่ได้มีความจำเป็นต่อผู้ใช้งบการเงินในปัจจุบัน โดยยังคง adopt TAS12 และ TAS19 จะสามารถทำได้หรือไม่ หากทำได้ ต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในงบการเงินในปีที่เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง หรือหากทำไม่ได้ เนื่องจากอะไร สามารถอ้างอิงมาตรฐานการบัญชีหรือกรอบแนวคิดใดได้บ้าง

(คำถามเดือนมิถุนายน-กันยายน 2560)

A:

ในกรณีที่ NPAE เลือกใช้ TFRS for PAEs ไปแล้ว และต่อมาต้องการเปลี่ยนกลับมาใช้ TFRS for NPAEs ไม่มีการระบุไว้ชัดเจนในมาตรฐานฯ แต่ในทางปฏิบัติมักไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากการปฏิบัติตาม TFRS for PAEs จะทำให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับประโยชน์มากกว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานฯฉบับอื่น ดังนั้นหากเปลี่ยนจาก TFRS for PAEs เป็น TFRS for NPAEs จะทำให้งบการเงินอาจมีประโยชน์หรือมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจต่อผู้ใช้งบการเงินลดลง จึงมักไม่เป็นที่นิยม ซึ่งไม่มีการระบุไว้ชัดเจนในมาตรฐานฯ

โดยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ บทที่ 2 ขอบเขต โดยในย่อหน้าที่ 8 ได้กล่าวว่า

ในกรณีที่กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะไม่ประสงค์ที่จะจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้กิจการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs) ทุกฉบับ โดยปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ” และท่านได้เลือกใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs) ทุกฉบับในการจัดทำงบการเงินแล้ว ตามย่อหน้าที่ 8 ดังกล่าวข้างต้น ต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

แต่ทั้งนี้ ตาม TAS 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ย่อหน้าที่ 14 ได้กล่าวไว้ว่า

 “กิจการต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้น เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

14.1 เกิดจากข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือ

14.2 ทำให้งบการเงินให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับผลกระทบของรายการ เหตุการณ์อื่นหรือสถานการณ์ ที่มีต่อฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ”

ดังนั้นหากกิจการต้องการจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินจาก TFRS มาเป็น TFRS for NPAEs บริษัทต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้มาตรฐานฯให้เหมาะสมกับกิจการ และต้องเปิดเผยเหตุผลว่าทำไมจึงเลือกใช้มาตรฐานดังกล่าว โดยขอให้ท่านสมาชิกพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวหรือไม่ และต้องคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินด้วย

นอกจากนี้ขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของท่านซึ่งเป็นผู้ที่ต้องทำความเข้าใจกิจการและนโยบายการบัญชีของบริษัทท่าน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทท่าน เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนมากขึ้น

 

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit