บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

รายได้และค่าใช้จ่ายบริษัท ที่จดทะเบียนประกอบกิจการโรงเรียนนานาชาติ

 
 

 

 Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

การบันทึกบัญชี :

บริษัท เอเอเอ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทประกอบกิจการให้คำปรึกษา ตั้งแต่ปี 2548 ต่อมาในปี  2560 บริษัท เอเอเอ จำกัด ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารจากบริษัท บี จำกัดเป็นเวลา 30 ปีเพื่อนำมาประกอบกิจการโรงเรียนนานาชาติเอเอเอ (ชื่อโรงเรียนนานาชาติเป็นชื่อเดียวกับชื่อบริษัท)

บริษัท เอเอเอ จำกัด ได้ขอใบอนุญาติในการประกอบกิจการโรงเรียนนานาชาติ ชื่อ โรงเรียนนานาชาติ เอเอเอ และได้รับใบอนุญาติเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 โดยโรงเรียนนานาชาติ

เอเอเอ ถือเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัท เอเอเอ ตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน 2550 (เท่ากับบริษัท เอเอเอ จำกัด เป็นผู้ถือใบอนุญาติการประกอบกิจการโรงเรียน)

คำถาม

1.         รายได้และค่าใช้จ่ายของโรงเรียนนานาชาติ เอเอเอ ต้องนำมาบันทึกเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของ บจก. เอเอเอ หรือไม่

2.         ตาม พรบ. โรงเรียนเอกชน บริษัทฯต้องโอนทรัพย์สินและสิทธิการเช่าให้กับโรงเรียน ในทางบัญชี ต้องลงบัญชีการโอนสิทธิการเช่าที่ดินหรือไม่ อย่างไร (ในทางนิติกรรม ยังไม่ได้มีการแก้ไขสัญญาเช่า)

3.         บริษัท เอเอเอ จำกัด มีการซื้อทรัพย์สินมาจำนวนหนึ่งเพื่อใช้สำหรับโรงเรียนนานาชาติ ทรัพย์สินดังกล่าวต้องโอนเป็นของโรงเรียน ทางบัญชีต้องลงบัญชีการโอนทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร

นิติบุคคลโรงเรียนนานาชาติเอเอเอ ต้องทำงบการเงินนำส่งหรือไม่

(คำถามเดือนมิถุนายน-กันยายน 2560)

A:

1. เมื่อโรงเรียนนานาชาติ เอเอเอ มีสถานะเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่จัดทำบัญชีตามมาตรา 46 ของพรบ. โรงเรียนเอกชน ดังนั้น รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจึงถือเป็นรายการของโรงเรียนฯ โดยบจก.เอเอเอ ในฐานะผู้รับใบอนุญาตต้องไม่รับรู้รายการดังกล่าวเป็นของตนเอง

2. และ 3. ทรัพย์สินและสิทธิการเช่าที่โอนเข้ามาให้เป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนฯ ดังนั้น โรงเรียนฯต้องรับรู้รายการรับโอนทรัพย์สินและสิทธิการเช่า คู่กับส่วนของทุนของโรงเรียนฯ ในส่วนของบริษัทผู้โอนจะต้องรับรู้การโอนทรัพย์สินและสิทธิการเช่าออกจากบัญชีของบริษัทเพื่อให้งบการเงินสะท้อนเนื้อหาสาระที่แท้จริงของกิจการ

4. ตามมาตรา 47 ของพรบ. โรงเรียนเอกชนกำหนดว่า

มาตรา ๔๗ ให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการให้มีการตรวจสอบบัญชีของโรงเรียนในระบบเพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของโรงเรียนในระบบภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

ดังนั้น โรงเรียนเอกชนจำเป็นต้องจัดทำงบการเงินตามมาตราดังกล่าว

ในส่วนของการนำส่งงบการเงินขอให้ติดต่อสอบถามหน่วยงานที่กำกับดูแลโรงเรียนฯ โดยตรงเนื่องจากมิได้ระบุในพรบ.ฉบับดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัท เอเอเอ จำกัด ยังคงต้องจัดทำงบการเงินตาม พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 เช่นกัน

 

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit