บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานคนเดียวหรือสำนักงานขนาดเล็กจะปฏิบัติตามองค์ประกอบด้านการติดตามผลได้อย่างไร?

 
 

 Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานคนเดียวหรือสำนักงานขนาดเล็กจะปฏิบัติตามองค์ประกอบด้านการติดตามผลได้อย่างไร?

A:

การติดตามผล (Monitoring) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการประเมินว่านโยบายและวิธีปฏิบัติการควบคุมคุณภาพว่ามีการออกแบบไว้อย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ ผู้ที่จะทำ หน้าที่ติดตามผลควรจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจระบบการควบคุมคุณภาพเป็นอย่างดีประเด็นสำคัญในเรื่องนี้คือการจัดทำขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการติดตามผลซึ่งส่วนใหญ่สำนักงานหรือผู้สอบบัญชีไม่มีประสบการณ์ทางตรงมาก่อน รวมทั้งต้องพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องการติดตามผลได้ โดยขอแนะนำ ให้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งจัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ และการสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้ในการนำไปปฏิบัติใช้

 

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit