บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ผู้สอบบัญชีควรต้องปฏิบัติงานตรวจสอบรายการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร?

 
 

  Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

ผู้สอบบัญชีควรต้องปฏิบัติงานตรวจสอบรายการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร?

A:

ผู้สอบบัญชีควรตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และการบันทึกรายการให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี กล่าวคือถ้าข้อผิดพลาดเป็นของปีก่อน (ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน) ให้ปรับปรุงย้อนหลังหรือปรับปรุงกับกำไรสะสมต้นงวดปี 2558 สำหรับข้อผิดพลาดของปีปัจจุบันให้บันทึกเป็นรายการของปี 2558 ท่านสามารถฟังข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายการวิทยุจุฬา ซึ่งให้สัมภาษณ์โดยสภาฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ทาง https://goo.gl/oL6FVQ  (ตอนที่หนึ่ง)

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit